صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Return of Superman (Superman Is Back / 슈퍼맨이 / 돌아왔다)

  • سال : 2014
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Big 5 code The.Return.Of.Superman.E162   KwenChanaFoyton
Happy new year 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E166.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 166. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E166.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 166. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E166.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 166. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E166.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 166. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E166.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 166. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E166.170122.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 166. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E165.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E165.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E165.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E165.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E165.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E165.170115.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E164.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E164.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E164.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E164.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E164.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E164.170108.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E163.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 163. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E163.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 163. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E163.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 163. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E163.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 163. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E163.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 163. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E163.170101.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 163. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E162.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E162.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E162.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E162.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E162.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E162.161225.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E161.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 161. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E161.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 161. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E161.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 161. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E161.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 161. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E161.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 161. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E161.161218.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 161. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E160.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 160. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E160.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 160. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E160.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 160. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E160.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 160. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E160.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 160. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E160.161211.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 160. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E159.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 159. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E159.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 159. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E159.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 159. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E159.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 159. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E159.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 159. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E159.161204.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 159. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E158.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 158. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E158.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 158. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E158.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 158. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E158.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 158. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E158.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 158. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E158.161127.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 158. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E157.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 157. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E157.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 157. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E157.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 157. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E157.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 157. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E157.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 157. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E157.161120.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 157. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E156.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 156. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E156.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 156. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E156.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 156. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E156.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 156. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E156.161113.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 156. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E155.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 155. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E155.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 155. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E155.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 155. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E155.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 155. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E155.161106.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 155. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 154. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 154. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 154. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 154. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154.161030.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 154. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154   Rezky.Runners
[DramaFever Version] 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 153. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 153. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 153. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 153. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.161023.HDTV.H264.540p-SS   cavo
[VIU Version] 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.161023.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 153. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 152. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 152. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 152. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 152. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.161016.HDTV.H264.540p-SS   cavo
[VIU Version] 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.161016.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 152. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 151. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 151. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 151. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 151. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.161009.HDTV.H264.540p-SS   cavo
[VIU Version] 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.161009.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 151. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E150.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 150. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E150.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 150. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E150.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 150. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E150.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 150. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E150.161002.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 150. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E149.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 149. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E149.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 149. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E149.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 149. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E149.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 149. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E149.160925.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 149. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E148.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 148. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E148.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 148. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E148.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 148. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E148.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 148. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E148.160918.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 148. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E147.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 147. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E147.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 147. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E147.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 147. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E147.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 147. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E147.160911.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 147. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E146.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 146. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E146.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 146. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E146.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 146. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E146.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 146. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E146.160904.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 146. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E145.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 145. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E145.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 145. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E145.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 145. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E145.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 145. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E145.160828.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 145. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 144. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 144. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 144. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 144. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.160821.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 144. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.160821   mrsljh
VIU 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 143. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 143. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 143. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 143. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.160814.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 143. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 142. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 142. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 142. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 142. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 142. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.160807.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 142. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.160807   mrsljh
VIU 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 141. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 141. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 141. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 141. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 141. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.160731.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 141. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 140. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 140. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 140. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 140. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 140. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.160724.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 140. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.160724   mrsljh
VIU 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 139. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 139. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 139. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 139. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 139. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.160717.HDTV.x264.360p   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 139. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 138. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 138. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 138. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 138. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 138. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.160710.HDTV.x264.360p   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 138. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E137.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 137. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E137.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 137. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E137.720p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 137. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E137.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 137. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E137.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 137. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E137.160703.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 137. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E136.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 136. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E136.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 136. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E136.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 136. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E136.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 136. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E136.160626.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 136. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 135. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 135. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 135. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 135. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.160619.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 135. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.160619   mrsljh
VIU 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 134. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 134. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 134. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 134. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.160612.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 134. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.160612   mrsljh
VIU 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E133.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 133. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E133.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 133. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E133.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 133. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E133.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 133. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E133.160605.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 133. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 132. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 132. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 132. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 132. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.160529.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 132. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E131.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 131. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E131.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 131. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E131.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 131. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E131.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 131. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E131.160522.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 131. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E130.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 130. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E130.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 130. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E130.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 130. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E130.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 130. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E130.160515.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 130. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E129.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 129. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E129.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 129. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E129.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 129. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E129.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 129. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E129.160508.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 129. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 128. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E128.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 128. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E128.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 128. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E128.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 128. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E128.160501.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 128. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E127.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 127. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E127.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 127. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E127.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 127. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E127.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 127. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E127.160424.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 127. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E126.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 126. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E126.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 126. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E126.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 126. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E126.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 126. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E126.160417.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 126. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E125.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 125. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E125.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 125. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E125.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 125. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E125.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 125. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E125.160410.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 125. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E124.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 124. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 124. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E124.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 124. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E124.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 124. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E124.160403.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 124. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E123.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 123. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E123.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 123. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E123.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 123. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E123.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 123. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E123.160327.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 123. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 122. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 122. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 122. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E122.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 122. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E122.160320.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 122. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 121. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 121. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 121. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E121.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 121. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E121.160313.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 121. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E120.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 120. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E120.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 120. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E120.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 120. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E120.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 120. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E120.160306.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 120. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 119. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E119.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 119. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E119.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 119. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E119.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 119. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E119.160228.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 119. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.XviD-WITH-Unknown-RAiN-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.XviD-WITH-RAiN-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E118.160221.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 118. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 117. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 117. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 117. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E117.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 117. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E117.160214.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 117. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 116. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 116. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO.   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 116. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E116.450p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO.   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 116. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E116.160207.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 116. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E115.160131.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 115. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E115.160131.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 115. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E115.160131.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 115. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E115.160131.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 115. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E114.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 114. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E114.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 114. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E114.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 114. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E114.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 114. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E114.160124.720p-RAiN-CineBus   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 114. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E113.160117.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 113. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E113.160117.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 113. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E113.160117.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 113. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E113.160117.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 113. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E112.160110.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 112. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E112.160110.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 112. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E112.160110.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 112. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E112.160110.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 112. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E111.160103.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 111. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E111.160103.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 111. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E111.160103.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 111. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E111.160103.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 111. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151227.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 110. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151227.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 110. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151227.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 110. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151227.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 110. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded I and synchronized it to fit all of the versionst} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151220.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 109. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151220.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 109. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151220.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 109. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151220.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 109. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E108.151213.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 108. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E108.151213.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 108. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E108.151213.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 108. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E108.151213.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 108. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E107.151206.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 107. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E107.151206.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 107. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E107.151206.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 107. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E107.151206.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 107. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E106.151129.XviD-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 106. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E106.151129.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 106. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E106.151129.720p-WITH-iPOP   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 106. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E106.151129.720p-LIMO-BarosG   riri13
[DramaFever Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 106. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E105.151122.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 105. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E105.151122.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 105. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E105.151122.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 105. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E105.151122.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 105. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E104.151115.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 104. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E104.151115.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 104. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E104.151115.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 104. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E104.151115.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 104. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E103.151108.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 103. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E103.151108.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 103. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E103.151108.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 103. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E103.151108.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 103. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E102.151101.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 102. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E102.151101.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 102. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E102.151101.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 102. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E102.151101.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 102. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E101.151025.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 101. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E101.151025.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 101. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E101.151025.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 101. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E101.151025.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 101. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E100.151018.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 100. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E100.151018.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 100. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E100.151018.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 100. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E100.151018.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 100. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.XviD-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.XviD-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.XviD-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.XviD-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.720p-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.720p-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.720p-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.3.130921.720p-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.XviD-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.XviD-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.XviD-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.XviD-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.720p-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.720p-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.720p-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.2.130920.720p-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.XviD-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.XviD-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.XviD-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.XviD-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.720p-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.720p-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.720p-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 퍼맨이돌아왔다.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1.130919.720p-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.160529   mrsljh
VIU 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151227.720p-WITH   hambean
Subtitles by Dramafever 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151227.720p-LIMO-BarosG   hambean
Subtitles by Dramafever 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151220.HDTV.H264.720p-LIMO   widyawidyaw
Subtitles by DramaFaver  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E103.151108.HDTV.H264.720p-LIMO   widyawidyaw
Subtitles by DramaFaver 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E99.151011.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 99. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E99.151011.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 99. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E99.151011.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 99. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E99.151011.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 99. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E98.151004.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 98. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E98.151004.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 98. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E98.151004.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 98. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E98.151004.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 98. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E97.150927.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 97. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E97.150927.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 97. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E97.150927.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 97. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E97.150927.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 97. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E96.150920.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 96. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E96.150920.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 96. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E96.150920.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 96. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E96.150920.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 96. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E95.150913.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 95. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E95.150913.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 95. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E95.150913.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 95. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E95.150913.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 95. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E94.150906.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 94. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E94.150906.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 94. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E94.150906.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 94. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E94.150906.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 94. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E93.150830.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 93. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E93.150830.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 93. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E93.150830.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 93. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E93.150830.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 93. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E92.150823.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 92. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E92.150823.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 92. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E92.150823.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 92. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E92.150823.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 92. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E91.150816.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 91. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E91.150816.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 91. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E91.150816.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 91. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E91.150816.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 91. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E90.150809.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 90. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E90.150809.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 90. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E90.150809.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 90. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E90.150809.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 90. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E89.150802.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 89. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E89.150802.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 89. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E89.150802.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 89. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E89.150802.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 89. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E88.150726.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 88. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E88.150726.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 88. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E88.150726.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 88. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E88.150726.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 88. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E87.150719.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 87. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E87.150719.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 87. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E87.150719.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 87. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E87.150719.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 87. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E86.150712.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 86. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E86.150712.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 86. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E86.150712.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 86. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E86.150712.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 86. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E85.150705.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 85. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E85.150705.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 85. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E85.150705.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 85. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E85.150705.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 85. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E84.150628.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 84. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E84.150628.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 84. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E84.150628.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 84. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E84.150628.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 84. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E83.150621.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 83. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E83.150621.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 83. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E83.150621.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 83. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E83.150621.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 83. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E82.150614.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 82. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E82.150614.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 82. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E82.150614.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 82. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E82.150614.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 82. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E81.150607.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 81. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E81.150607.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 81. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E81.150607.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 81. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E81.150607.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 81. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E80.150531.XviD-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 80. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E80.150531.XviD-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 80. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E80.150531.H264.720p-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 80. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E80.150531.H264.720p-LIMO-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 80. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E79.150524.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 79. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E78.150517.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 78. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E77.150510.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 77. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E76.150503.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 76. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E75.150426.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 75. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E74.150419.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 74. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E73.150412.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 73. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E72.150405.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 72. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E71.150329.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 71. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E70.150322.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 70. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E69.150315.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 69. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E68.150308.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 68. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E67.150301.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 67. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E66.150222.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 66. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E65.150215.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 65. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E64.150208.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 64. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E63.150201.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 63. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E62.150125.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 62. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E61.150118.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 61. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E60.150111.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 60. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E59.150104.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 59. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E58.141228.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 58. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E57.141221.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 57. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E56.141214.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 56. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E55.141207.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 55. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E54.141130.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 54. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E53.141123.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 53. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E52.141116.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 52. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E51.141109.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 51. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E50.141102.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 50. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E49.141026.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 49. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E48.141012.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 48. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E47.141005.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 47. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E46.140928.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 46. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E45.140921.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 45. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E44.140914.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 44. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E43.140907.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 43. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E42.140831.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 42. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E41.140824.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E40.140817.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E39.140810.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E38.140803.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E37.140727.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E36.140720.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E35.140713.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E34.140706.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E33.140629.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E32.140622.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E31.140615.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E30.140608.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E29.140601.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E28.140525.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E27.140518.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E25.140504.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E24.140413.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E23.140406.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E22.140330.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E21.140323.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E20.140316.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E19.140309.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E18.140302.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E17.140223.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E16.140216.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E15.140209.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E14.140202.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E13.140126.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E12.140119.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E11.140112.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E10.140105.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E09.131229.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E08.131222.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E07.131215.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E06.131208.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E05.131201.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E04.131124.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E03.131117.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E02.131110.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.Return.of.Superman.E01.131103.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English 슈퍼맨이 돌아왔다.E108.151213.HDTV.H264-WITH   hambean
Perfectly synced on all versions. Ripped from Dramafever. 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.E108.151213.HDTV.H264.720p-WITH   hambean
Perfectly synced on all versions. Ripped from Dramafever. 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.E108.151213.HDTV.H264.720p-LIMO   hambean
Perfectly synced on all versions. Ripped from Dramafever. 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.E107.151206.HDTV.H264.720p-WITH   hambean
Ripped from Dramafever. Synced for all versions of the video. 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.E103.151108.HDTV.H264-WITH   hambean
Ripped from Dramafever 
English 슈퍼맨이 돌아왔다.E103.151108.HDTV.H264.720p-WITH   hambean
Ripped from Dramafever 
English The.Return.of.Superman.E75.150426.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   kdrama-mini
raw : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E74.150419.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   kdrama-mini
raw : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E73.150412.XviD.HDTV.H264.720p-WITH   kdrama-mini
raw : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E72.150405.XviD.HDTV.H264.720p-WITH   kdrama-mini
kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E71.150329.XviD.HDTV.H264.720p-WITH   kdrama-mini
kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E70.150322.XviD.HDTV.H264.720p-LATTE   kdrama-mini
VISIT kdramamini.blogspot.com for download kdrama kvariety small size 
English The.Return.of.Superman.E69.150315.XviD.HDTV.H264.720p-Latte   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download the return of superman 170mb 
English The.Return.of.Superman.E68.150308.XviD.HDTV.H264.720p   kdrama-mini
resync video raw 170mb : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E67.150301.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   kdrama-mini
resync.. raw : kdramamini.blogspot.com  
English The.Return.of.Superman.E66.150222.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   kdrama-mini
resync... raw : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E64.150208.XviD.HDTV.H264.720p-WITH   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download The.Return.of.Superman 170mb 
English The.Return.of.Superman.E63.150201.XviD.HDTV.H264.720p-LATTE   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download the return of superman 170mb 
English The.Return.of.Superman.E62.150125.XviD.HDTV.H264.720p-LATTE   kdrama-mini
RAW : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E61.150118.XviD.HDTV.H264.720p-LATTE   kdrama-mini
RAW kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E60   kdrama-mini
just resync raw: kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E59   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download return of superman 170mb 
English The.Return.of.Superman.E56.141214.XviD.HDTV   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E56.141214.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: http://dramacool.tv/watch-drama/the-return-of-superman-ep-56-english-sub.html 
English The.Return.of.Superman.E56.141214.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: http://dramacool.tv/watch-drama/the-return-of-superman-ep-56-english-sub.html 
English The.Return.of.Superman.E55.141207.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: http://dramanice.asia/the-return-of-superman/watch-the-return-of-superman-episode-55-online 
English The.Return.of.Superman.E55.141207.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: http://dramanice.asia/the-return-of-superman/watch-the-return-of-superman-episode-55-online 
English The.Return.of.Superman.E53.141123.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Full here: http://dramanice.com/drama/the-return-of-superman-detail 
English The.Return.of.Superman.E53.141123.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Full here: http://dramanice.com/drama/the-return-of-superman-detail 
English The.Return.of.Superman.E52.141116.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramanice.com Like Us On Facebook: facebook.com/DramaNice  
English The.Return.of.Superman.E52.141116.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramanice.com Like Us On Facebook: facebook.com/DramaNice  
English The.Return.of.Superman.E51   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download kdrama kvariety small size 
English The.Return.of.Superman.E49   gee24
From KBS World 
English The.Return.of.Superman.E48   gee24
From KBS World 
English The.Return.of.Superman.E47   gee24
From KBS World  
English The.Return.of.Superman.E46   gee24
From KBS World 
English The.Return.Of.Superman.E45   gee24
From KBSWorld 
English The.Return.Of.Superman.E44   gee24
From KBSWorld 
English The.Return.of.Superman.E43-108[720p;XviD]-LIMO   kayakmyak
Ep.43-108[720p;XviD]Dramafever 
English The.Return.Of.Superman.E43   gee24
From kbsworld 
English The.Return.of.Superman.E42.140831.HDTV.XviD-LIMO   kayakmyak
Ep.42[XviD]KBS World 
English The.Return.of.Superman.E42.140831.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.com Like Us On Facebook: facebook.com/DramaCool  
English The.Return.of.Superman.E42.140831.HDTV.H264.720p-LIMO   kayakmyak
Ep.42[720p]KBS World 
English The.Return.of.Superman.E42.140831.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.com Like Us On Facebook: facebook.com/DramaCool  
English The.Return.of.Superman.E40.140817.HDTV.H264.720p-LIMO   kdrama-mini
visit kdrama-mini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E38.140803.HDTV.XviD-LIMO   kayakmyak
Ep.39[XviD]KBS World 
English The.Return.of.Superman.E36.140720.HDTV.H264.720p-LIMO   hunnnnn
cr: ADS_Eunji 
English The.Return.of.Superman.E33.140629.HDTV.H264.720p-LIMO   kdrama-mini
raw : kdrama-mini.blogspot.com "download kdrama variety small size" 
English The.Return.of.Superman.E32.140622.HDTV.H264.720p-LIMO   kdrama-mini
raw : kdrama-mini.blogspot.com "download kdrama variety small size" 
English The.Return.of.Superman.E165.170115.HDTV.H264.540p-SS   she_cat
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. Enjoy. (Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit allof the versions) 
English The.Return.of.Superman.E146.160904.360p-720p-1080p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.XVID-WITH   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.720p-WITH   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.720p-NEXT   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.450p-WITH   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.360p-NEXT   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.1080p-WITH   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E143.160814.1080p-NEXT   pasawayjulz
VIU Subs. not mine. no unnecessary captions. synced with all versions. 
English The.Return.of.Superman.E142.160807.XVID-WITH   pasawayjulz
SUBS by VIU. not mine. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E142.160807.720p-WITH   pasawayjulz
SUBS by VIU. not mine. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E142.160807.720p-NEXT   pasawayjulz
SUBS by VIU. not mine. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E142.160807.450p-WITH   pasawayjulz
SUBS by VIU. not mine. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E142.160807.360p-NEXT   pasawayjulz
SUBS by VIU. not mine. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E142.160807.1080p-NEXT   pasawayjulz
SUBS by VIU. not mine. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E140.160724.XVID-WITH   pasawayjulz
viu subs. no unnecessary captions. not mine. 
English The.Return.of.Superman.E140.160724.720p-WITH   pasawayjulz
viu subs. no unnecessary captions. not mine. 
English The.Return.of.Superman.E140.160724.720p-NEXT   pasawayjulz
viu subs. no unnecessary captions. not mine. 
English The.Return.of.Superman.E140.160724.360p-NEXT   pasawayjulz
viu subs. no unnecessary captions. not mine. 
English The.Return.of.Superman.E140.160724.1080p-NEXT   pasawayjulz
viu subs. no unnecessary captions. not mine. 
English The.Return.of.Superman.E139.160717.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   pasawayjulz
subs by viu. not mine. no unnecessary captions. enjoy! 
English The.Return.of.Superman.E139.160717.720p-WITH-iPOP   pasawayjulz
subs by viu. not mine. no unnecessary captions. enjoy! 
English The.Return.of.Superman.E139.160717.720p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. not mine. no unnecessary captions. enjoy! 
English The.Return.of.Superman.E139.160717.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   pasawayjulz
subs by viu. not mine. no unnecessary captions. enjoy! 
English The.Return.of.Superman.E139.160717.360p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. not mine. no unnecessary captions. enjoy! 
English The.Return.of.Superman.E139.160717.1080p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. not mine. no unnecessary captions. enjoy! 
English The.Return.of.Superman.E138[720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.138[720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E138.160710.XVID-WITH-iPOP   pasawayjulz
subs by viu. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E138.160710.720p-WITH-iPOP   pasawayjulz
subs by viu. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E138.160710.720p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E138.160710.720p-BarosG-LIMO-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E138.160710.360p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E138.160710.1080p-NEXT   pasawayjulz
subs by viu. no unnecessary captions. 
English The.Return.of.Superman.E136[360p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.136[360p;720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E135[360p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.135[360p;720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E134[360p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.134[360p;720p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E133.160605.720p-NEXT   kayakmyak
Ep.133[720p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E132[720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.132[720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E131[720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.131[720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E130[720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.130[720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E129[720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.129[720p;1080p]VIU 
English The.Return.of.Superman.E129.160508.HDTV.H264.720p-WITH   hambean
[VIU] 
English The.Return.of.Superman.E129.160508.HDTV.H264.540p-SS   hambean
[VIU] 
English The.Return.of.Superman.E128[720p;XviD]-WITH   kayakmyak
Ep.128[720p;XviD]VIU 
English The.Return.of.Superman.E127[720p1080p;XviD]-WITH   kayakmyak
Ep.127[720p1080p;XviD]VIU 
English The.Return.of.Superman.E126[720p;1080p;XviD]-WITH   kayakmyak
Ep.126[720p;1080p;XviD]VIU 
English The.Return.of.Superman.E125[720p;1080p;XviD]-WITH   kayakmyak
Ep.125[720p;1080p;XviD]VIU 
English The.Return.of.Superman.E124[720p;1080p;XviD]-WITH   kayakmyak
Ep.124[720p;1080p;XviD]VIU 
English The.Return.of.Superman.E123[720p;1080p;XviD]-WITH   kayakmyak
Ep.123[720p;1080p;XviD]VIU 
English The.Return.of.Superman.E123.160327.HDTV.H264.720p-WITH   hambean
Ripped from VIU 
English The.Return.of.Superman.E123.160327.HDTV.H264.540p-SS   hambean
Ripped from VIU 
English The.Return.of.Superman.E123   hambean
Ripped from VIU 
English the.return.of.superman.e118.hdtv.xvid.with   dramasub
Subtitles rip from DramaSum.com 
English the.return.of.superman.e118.hdtv.720p.with   dramasub
Subtitles rip from DramaSum.com 
English the.return.of.superman.e118.hdtv.450p.with   dramasub
Subtitles rip from DramaSum.com 
English the.return.of.superman.e118.hdtv.1080p.with   dramasub
Subtitles rip from DramaSum.com 
English The.Return.of.Superman.E116-122[720p;1080p;XviD]-ENT   kayakmyak
Ep.116-122[720p;1080p;XviD]VIU 
English The.Return.Of.Superman.E111.160103.HDTV.H264.540p   vieskaovel
not mine, u kno the drill 
English The.Return.Of.Superman.E110.151227.HDTV.H264.540p-SS   hambean
Subtitles by Dramafever 
English The.Return.of.Superman.E11.140112.XviD.HDTV.H264.720p-ASS   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download kvariety 170mb  
English The.Return.of.Superman.E108.151213.HDTV.H264.720p-SS   hambean
Perfectly synced on all versions. Ripped from Dramafever. 
English The.Return.of.Superman.E108.151213.HDTV.H264.540p-SS   hambean
Perfectly synced on all versions. Ripped from Dramafever. 
English The.Return.of.Superman.E106.151129.HDTV.H264.xvid-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Bestkdrama.com 
English The.Return.of.Superman.E106.151129.HDTV.H264.720p-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Bestkdrama.com 
English The.Return.of.Superman.E106.151129.HDTV.H264.450p-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Bestkdrama.com 
English The.Return.of.Superman.E105.151122.HDTV.XviD-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Bestkdrama.com 
English The.Return.of.Superman.E105.151122.HDTV.720p-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Bestkdrama.com 
English The.Return.of.Superman.E105.151122.HDTV.450p-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Bestkdrama.com 
English The.Return.of.Superman.E102.151101.HDTV.H264.720p-LIMO   nunururululu
Not Mine 
English The.Return.of.Superman.E101.151025.HDTV.XviD-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Dramatorrent.net  
English The.Return.of.Superman.E101.151025.HDTV.H264.720p-LIMO   nunururululu
Not mine. 
English The.Return.of.Superman.E101.151025.HDTV.720p-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Dramatorrent.net  
English The.Return.of.Superman.E101.151025.HDTV.450p-LIMO   downloaddrama
Download HD Videos and English sub from Dramatorrent.net  
English The.Return.of.Superman.E100.151018.HDTV.XviD-LIMO   downloaddrama
Subtitles rip from Asiantorrent.net 
English The.Return.of.Superman.E100.151018.HDTV.720p-LIMO   downloaddrama
Subtitles rip from Asiantorrent.net 
English The.Return.of.Superman.E097.150927.HDTV.H264.720p-LIMO   wendywadefak
Not mine just help uploading it here. cr: ADS_eunji 
English The.Return.Of.Superman.E097.150927.HDTV.H264.720p-LIMO   nunururululu
Not Mine. Enjoy it. 
English The.Return.of.Superman.E092.150823.HDTV.H264.720p-LIMO   nunururululu
Not mine. 
English The.Return.of.Superman.E091.150816.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E091.150816.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E090.150809.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E090.150809.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E09.131229.XviD.HDTV.H264.720p-RIFU   kdrama-mini
visit kdramamini.blogspot.com for download kvariety 170mb 
English The.Return.of.Superman.E09.131229.XviD.HDTV.H264.720p-RIFU   kdrama-mini
Resync raw : kdramamini.blogspot.com visit for download kvariety good quality with very small size 
English The.Return.of.Superman.E089.150802.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E089.150802.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E088.150726.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E088.150726.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E087.150719.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E087.150719.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E086.150712.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E086.150712.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E085.150705.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E085.150705.HDTV.H264.720p-LIMO   wendywadefak
cr: ADS_eunji 
English The.Return.of.Superman.E085.150705.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E084.150628.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E084.150628.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E083.150621.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO KBS World. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E083.150621.HDTV.H264.720p-LIMO   wendywadefak
cr: ADS_eunji 
English The.Return.of.Superman.E083.150621.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO KBS World. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E082.150614.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E082.150614.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E081.150607.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E081.150607.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E080.150531.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E080.150531.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E079.150524.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E079.150524.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E078.150517.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   kdrama-mini
raw : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E078.150517.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E078.150517.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E077.150510.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E077.150510.HDTV.H264.720p-JOA   kimch1
720p-JOA Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E076.150503.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   kdrama-mini
raw : kdramamini.blogspot.com 
English The.Return.of.Superman.E076.150503.HDTV.XviD-LIMO   downloaddrama
Download Korean Drama Torrent and English Subtitle here: Dramatorrent.com  
English The.Return.of.Superman.E076.150503.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E076.150503.HDTV.H264.720p-LIMO   downloaddrama
Download Korean Drama Torrent and English Subtitle here: Dramatorrent.com  
English The.Return.of.Superman.E076.150503.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E075.150426.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E075.150426.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E074.150419.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E074.150419.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E074.150419.HDTV.H264.720p-LIMO   livexgamers
Text by DramaFever 
English The.Return.of.Superman.E073.150412.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E073.150412.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E073.150412.HDTV.H264.720p-LIMO   livexgamers
Text by DramaFever (KingofBeer) 
English The.Return.of.Superman.E072.150405.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E072.150405.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E071.150329.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E071.150329.HDTV.H264.720p-LIMO   nanashinee
not mine just upload it 
English The.Return.of.Superman.E071.150329.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E070.150322.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: Drama4you.com 
English The.Return.of.Superman.E070.150322.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E070.150322.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: Drama4you.com 
English The.Return.of.Superman.E070.150322.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E07.131215.XviD.HDTV.H264.720p-Rifu   kdrama-mini
video raw : kdramamini.blogspot.com visit for download return of superman 170mb 
English The.Return.of.Superman.E069.150315.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E069.150315.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E068.150308.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E068.150308.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E068.150308.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E068.150308.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E067.150301.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E067.150301.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E067.150301.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E067.150301.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E066.150222.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E066.150222.HDTV.H264.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E066.150222.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E066.150222.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E066.150222.HDTV.H264.450p-LIMO   henryviet
Watch Online: Dramanice.net Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E065.150215.XviD.HDTV.H264.720p-LATTE   kdrama-mini
VISIT kdramamini.blogspot.com for download the return of superman 170mb 
English The.Return.of.Superman.E065.150215.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E065.150215.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E065.150215.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E065.150215.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E064.150208.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E064.150208.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E064.150208.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E064.150208.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E063.150201.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E063.150201.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E062.150125.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E062.150125.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E062.150125.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E062.150125.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E061.150118.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E061.150118.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
[-WITH,-iPOP,-KOR,etc] Should sync with other version, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) [NOTICE]: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E061.150118.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E061.150118.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
[-WITH,-iPOP,-KOR,etc] Should sync with other version, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) [NOTICE]: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E060.150111.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E060.150111.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
[-WITH,-iPOP,-KOR,etc] Should sync with other version, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) [NOTICE]: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E060.150111.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E060.150111.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
[-WITH,-iPOP,-KOR,etc] Should sync with other version, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) [NOTICE]: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E059.150104.HDTV.XviD-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E059.150104.HDTV.XviD-LIMO   luffy9_9
[-WITH,-iPOP,-KOR,etc] Should sync with other version, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) [NOTICE]: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The.Return.of.Superman.E059.150104.HDTV.H264.720p-LIMO   henryviet
Watch Online: dramacool.tv Like Us On Facebook: facebook.com/DramaChannel  
English The.Return.of.Superman.E059.150104.HDTV.H264.720p-LIMO   luffy9_9
[-WITH,-iPOP,-KOR,etc] Should sync with other version, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) [NOTICE]: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English The Return Of Superman Ep.126   Ailinphie
 
English The Return of Superman Ep 45   kdrama-mini
raw : kdramamini.blogspot.com 
English The Return of Superman E75 XVID LIMO - English   henryviet
Thanks Dramatorrent.com 
English The Return of Superman E75 X450p LIMO - English   henryviet
Thanks Dramatorrent.com 
English The Return of Superman E75 720p LIMO - English   henryviet
Thanks Dramatorrent.com 
English The Return of Superman - 슈퍼맨이 돌아왔다 - Ep.85 (2015.07.12) [English]   mahdigh
Ripped From KBS World Youtube Channel. 
English Return of Superman.E110 720p-LIMO ( Great Timing )   KSL-Team
Improved text. Download Film from Kshowlovers 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151213.720p-LIMO-BarosG 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151213.720p-WITH-iPOP 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151213.XviD-WITH-iPOP 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E110.151213.XviD-BarosG-LIMO 
English Return of Superman.E108.151213.HDTV.H264.720p-LIMO   hambean
Perfectly synced on all versions. Ripped from Dramafever. 
English Return of Superman.E107.151206.HDTV.H264.720p-WITH   hambean
Ripped from Dramafever. Synced for all versions of the video. 
English Return of Superman.E107.151206.HDTV   hambean
Ripped from Dramafever. Synced for all versions of the video. 
English Return of Superman.E103.151108.HDTV.H264-WITH   hambean
Ripped from Dramafever 
English Return of Superman (Superman Is Back / 슈퍼맨이 / 돌아왔다)   dramasub
Latest Episodes here >>> http://kdramacool.com 
English The.Return.of.Superman.E38.140803.HDTV.H264.720p-LIMO 1   kayakmyak
Ep.38[720p]KBS World 
English The.Return.of.Superman.E13.140126.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E12.140119.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E11.140112.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E10.140105.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E09.131229.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E08.131222.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E07.131215.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E06.131208.HDTV.H264.720p-HANrel 1   r960xt
Re-synced KBS World Subtitle 
English The.Return.of.Superman.E06.131208.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E05.131201.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E04.131124.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E03.131117.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E02.131110.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.E01.131103.HDTV.H264.720p-HANrel 1   ItsMeWa2n
KBS Subtitle, enjoy :) 
English The.Return.of.Superman.Chuseok.Special.Part.1/2/3[720p-XviD] E.01-25;E.27-37 1   kayakmyak
E.01-25;E.27-37[720p-XviD] Chuseok.Special.Part.1./2./3[720p-XviD] 
English The Return of Superman E19 1   devi_rouli
KBS SUBTITLE, Just Upload ^^v 
English The Return of Superman E18 1   devi_rouli
KBS SUBTITLE, Just Upload ^^v 
English The Return of Superman E17 1   devi_rouli
KBS SUBTITLE, Just Upload ^^v 
English The Return of Superman E16 1   devi_rouli
KBS SUBTITLE, Just Upload ^^v 
English The Return of Superman E15 1   devi_rouli
KBS SUBTITLE, Just Upload ^^v 
English The Return of Superman E14 1   devi_rouli
KBS SUBTITLE, Just Upload ^^v 
English Return.of.Superman.E109.151213.720p-LIMO-BarosG 1   KSL-Team
Improved text. Download Film from Kshowlovers 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151213.720p-LIMO-BarosG 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151213.720p-WITH-iPOP 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151213.XviD-WITH-iPOP 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E109.151213.XviD-BarosG-LIMO 
Indonesian 퍼맨이ㅡ돌아왔다ㅡThe.Return.of.Superman.E166.170122 💜   anyhow
💜 [VIU Version] 💜 Saya hanya menyelaraskannya dengan semua versi dari episode 166 dan mengunggahnya. Selamat menonton 😊 
Indonesian 퍼맨이ㅡ돌아왔다ㅡThe.Return.of.Superman.E165.170115 💜   anyhow
💜 [VIU Version] 💜 Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 165. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 퍼맨이ㅡ돌아왔다ㅡThe.Return.of.Superman.E164.170108 💜   anyhow
💜 [VIU Version] 💜 Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 164. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 퍼맨이ㅡ돌아왔다ㅡThe.Return.of.Superman.E163.170101 💜   anyhow
💜 [VIU Version] 💜 Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162 and 163. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 퍼맨이ㅡ돌아왔다ㅡThe.Return.of.Superman.E162.161225 💜   anyhow
💜 [VIU Version] 💜 Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 162 and 163. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡㅡㅡThe.Return.of.Superman.E161.161218.NEXT   LunaticCHAOS
Episode 161 | Translated by Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E160.161215-SS   tiaandri
Episode 160 "Cheer Up, Dad." [SUBTITLE BY VIU NOT MINE] enjoy! 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E159.161208-SS   tiaandri
Enjoy! Maaf jika terdapat kesalahan. Don't forget to rate it.... 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E158.161127-SS   Equ1n0x
Episode 158 || Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E158.161120.720p-NEXT   tiaandri
Episode 158 [Translated by VIU] 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E157.161120-LIMO-SS   Equ1n0x
Episode 157 || Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E157.161120.NEXT   LunaticCHAOS
Episode 157 | Translated by Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E156.161113.NEXT   LunaticCHAOS
Episode 156 "3rd Anniversary with Triplets" | Translated by Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다ㅡㅡThe.Return.of.Superman.E155.161106.NEXT   LunaticCHAOS
Episode 155 | Translated By Viu http://usercloud.net/U8q 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E154   nairy
[VIU Version] 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E153.161023.NEXT   LunaticCHAOS
Episode 153 | Translated By Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.NEXT   LunaticCHAOS
Episode 152 | Translated by Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E152.161016.HDTV.H264.540p-SS   cavo
[VIU Version] 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.161009.HDTV.NEXT   LunaticCHAOS
Episode. 151 | Translated By Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E151.161009.HDTV.H264.540p-SS   cavo
[VIU Version] 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E150.161002.All-NEXT-REM   LunaticCHAOS
Episode 150 | Translated By Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E149.160925.All-NEXT-REM   LunaticCHAOS
Episode 149. | Translated By Viu 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E146.160904.All-NEXT-REM   FnL
 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E145.160828.All-NEXT-REM   FnL
 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E144.160821.All-NEXT-REM   FnL
Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.720p-540p-360p   makeyoufun
Sub By VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E143.160814.All-NEXT-REM   FnL
 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E142.160807.All-NEXT-REM   FnL
 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E141.160731.All-NEXT-REM   FnL
Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.160724.All-NEXT-REM   FnL
Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E140.160724.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   Prf.Mia
Enjoy :) 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E139.160717.720p-NEXT   FnL
Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E138.160710.720p-NEXT   FnL
Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.Of.Superman.E137.160703.720p-NEXT   FnL
Subtitle by VIU 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.E119.XviD-WITH-iPOP   nnakaikai88
thanks for using my sub . And keep support me . ^^ 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E136.160626   anyhow
The Return of Superman E.136 Sync for all version.  
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E135.160619   anyhow
The Return of Superman E.135 Sync for all version. 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E134.160612   anyhow
The Return of Superman E.134 Sync for all version. 바빠서 미안합니다. 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E133.160605   anyhow
The Return of Superman E.133 Sync for all version. Sorry telat ya. 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E132.160529   anyhow
The Return of Superman E.132 Sync for all version.  
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E131.160522   anyhow
The Return of Superman E.131 Sync for all version.  
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E130.160515   anyhow
The Return of Superman E.130 Sync for all version.  
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E129.160508   anyhow
The Return of Superman E.129 Sync for all version. 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E128.160501   anyhow
The Return of Superman E.128 Sync for all version. 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.The.Return.of.Superman.E127.160424   anyhow
The Return of Superman E.127 Sync for all versions. 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.E78.150517.HDTV.XviD-WITH   boyginseng
 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.E48.140921.HDTV.H264.720p-WITH   boyginseng
 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.E47.140921.HDTV.H264.720p-WIT7   boyginseng
 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.E46.140921.HDTV.H264.720p-WIT6   boyginseng
 
Indonesian 슈퍼맨이 돌아왔다.E45.140921.HDTV.H264.720p-WITH   boyginseng
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E72.150405.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-BarosG-WITH   triananna
hope u enjoy it :)  
Indonesian The.Return.Of.Superman.E60   miss-R
Manual Translated. Please 'Rate Good' if you feel so. My second subs, sorry it takes long to release. Hope your enjoy it.  
Indonesian The.Return.of.Superman.E36.140720.HDTV.H264.720p-LIMO-WITH   priskagkely
Enjoy it! twitter :priskagkely 
Indonesian The.Return.of.Superman.E30.140608.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG.indo   utikupil
Manual translated...mohon comment dan rate :D 
Indonesian The.Return.of.Superman.E29.140601.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG.indo   utikupil
Manual translate..mohon comment :D 
Indonesian The.Return.Of.Superman.E162   KwenChanaFoyton
Happy new year 
Indonesian The.Return.of.Superman.E156.161113.HDTV.H264.540p-SS   yoojvnq
Subtitle by VIU | Synced for SS version. 
Indonesian The.Return.of.Superman.E148.160918.720p-NEXT.v2   LunaticCHAOS
Episode 148. v2 (revised timing subs) | Translated by Viu 
Indonesian The.Return.of.Superman.E130.160515.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel-PGK   priskagkely
The Return of Superman EP130. Open with GOMPlayer 
Indonesian The.Return.of.Superman.E126.160417.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel   Ciya
moga cocok 
Indonesian The.Return.of.Superman.E125.160410.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel   Ciya
Semoga suka 
Indonesian The.Return.of.Superman.E124.160403.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel   Ciya
Telat... lagi sibuk. Semoga cocok. 
Indonesian The.Return.of.Superman.E123.160327.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel   Ciya
Semoga suka 
Indonesian The.Return.of.Superman.E123 versi With   Raidanrei
Bukan google translate. Diterjemahkan oleh Raidanrei alias Darker91. 
Indonesian The.Return.of.Superman.E122.160320.720p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel   Ciya
Semoga cocok 
Indonesian The.Return.of.Superman.E121.160313.720p-450p-XViD-WITH-PGK   priskagkely
sarang T.T 
Indonesian The.Return.of.Superman.E121.160313.720p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-CHAOSrel   Ciya
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E120.160306.450p-XViD-WITH-iPOP-PGK   priskagkely
Maaf telat upload >< Subs bisa dibuka pake gomplayer 
Indonesian The.Return.of.superman.E120   rheina776
Semoga cocok. maaf jika banyak kekurangannya. 
Indonesian The.Return.of.Superman.E119.160228.720p-450p-XViD-WITH-PGK   priskagkely
Don't forget to rate! enjoy it^^ Twitter/ig: @priskagkely 
Indonesian The.Return.of.superman.E118   priskagkely
Enjoy it! dont't forget to rate  
Indonesian The.Return.Of.Superman.E117   rheina776
allaboutefavorite.blogspot.co.id Selamat menonton. 
Indonesian The.Return.of.Superman.E116 versi With   Raidanrei
No google translate. Diterjemahkan oleh Raidanrei aka Darker91. 
Indonesian The.Return.Of.Superman.E116   rheina776
allaboutefavorite.blogspot.co.id 
Indonesian The.Return.Of.Superman.E115   rheina776
allaboutefavorite.blogspot.co.id.Subtitle by Dramafever maaf jika banyak kekurangan.  
Indonesian The.Return.of.Superman.E114.160124.720p-450p   rheina776
 
Indonesian The.Return.Of.Superman.E113.160117.HDTV.H264.540p-SS   Hobakci
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E113.160117.720p-450p   rheina776
Semoga cocok 
Indonesian The.Return.of.Superman.E113 versi With & Azh   Raidanrei
No google translate. Diterjemahkan oleh Raidanrei aka Darker91. 
Indonesian The.Return.Of.Superman.E112.160110.HDTV.H264.540p-SS   rheina776
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E111.160103.IndoSub   Miladia Andini
Manual translate, maaf jika banyak kekurangan 
Indonesian The.Return.of.Superman.E110.151227.720p.540p-LIMO-WITH   indraupik
belalangidjoe.wordpress 
Indonesian The.Return.of.Superman.E109.151220.Semua HDTV.Semua XViD.H264.720p.540p   indraupik
belalangidjoe.wordpress.com 
Indonesian The.Return.of.Superman.E108.151213.Semua HDTV.Semua XViD.720p.540p   indraupik
belalangidjoe.wordpress.com 
Indonesian The.Return.of.Superman.E107.151206.Semua HDTV.Semua XViD.H264.720p.540p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E106.151129.Semua HDTV.Semua XViD.720p.540p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E104.151115.Semua HDTV.Semua XViD.720p.540p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E103.151108.Semua HDTV.Semua XViD.720p.540p.450p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E102.151101.Semua HDTV.H264.540p.720p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E101.151025.Semua HDTV.Semua XViD.H264   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E100.151018.Semua HDTV.Semua XViD.720p.540p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E099.151011.Semua HDTV.Semua XViDH264.540p.720p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E098.151004.Semua HDTV.Semua XViD.H264.540p.720p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E097.150927.Semua HDTV.Semua XViD.H264.540p.720p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E096.150920.Semua HDTV.Semua XViD.720p.540p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E095.150913.Semua XViD.Semua HDTV.H264.540p.720p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E094.150906.Semua XviD.Semua HDTV.H264.540p.720p   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E093.150830.Semua HDTV.Semua XViD.H264.720p.540p   indraupik
walangkadoeng iedjoe 
Indonesian The.Return.of.Superman.E093.150830.HDTV.H264.720p-WITH-LIMO-iPOP-BarosG   Ciya
dari DramaFever (english) dan Ciya (Indonesia) 
Indonesian The.Return.of.Superman.E092.150823.HDTV.XViD.H264.720p.540p-WITH-LIMO-FMS-IU-SS   indraupik
walangkadoeng iedjoe 
Indonesian The.Return.of.Superman.E091.150816.HDTV.H264.540p.720p-LIMO-WITH-IU-FMS-SS   indraupik
walangkadoeng iedjoe :P 
Indonesian The.Return.of.Superman.E090.150809.HDTV.H264.540p-LIMO-WITH-IU-FMS   indraupik
 
Indonesian The.Return.Of.Superman.E089.150802.HDTV.H264.720p.540p-LIMO-WITH-SS-FMS-IU   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E088.150726.HDTV.H264.540p-FMS   nabilashawol
The.Return.of.Superman.E088-LIMO-resync RESYNC FOR EP 88 . 
Indonesian The.Return.of.Superman.E088.150726.HDTV.H264.540p.720p-LIMO-WITH   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E087.150719.HDTV.H264.720p.540p-WITH   indraupik
cuman versi WITH doank!! 
Indonesian The.Return.of.Superman.E086-87.HDTV.H264.720p.540p-LIMO   indraupik
E86 dan E87 
Indonesian The.Return.of.Superman.E086.150712.HDTV.H264.540p   Queen_a
Please Rate. Selamat menikmati. 
Indonesian The.Return.of.Superman.E085.150705.HDTV.H264.H265.720p.540p-WITH-LIMO   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E084.150628.HDTV.H264.720p-540p-WITH-LIMO   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E083.150621.HDTV.H264.540p.720p-WITH   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E082.150614.HDTV.H264.720p.540p-WITH   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E081.150607.XviD.HDTV.H264.H265.540p.720p-LIMO-BarosG-WITH   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E080.150531.HDTV.H264.720p.540p-WITH   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E079.150524.XviD.HDTV.H264.540p.720p-LIMO-BarosG-WITH   indraupik
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E076.150503.HDTV.H264.720p-LIMO   livexgamers
 
Indonesian The.Return.of.Superman.E074.150412.HDTV.H264.720p-LIMO   livexgamers
Teks by Drama Fever 
Indonesian The.Return.of.Superman.E073.150412.HDTV.H264.720p-LIMO   livexgamers
Subtitle dari DramaFever, Terjemahan secara manual, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon rate atau komentar untuk improve saya... 
Indonesian The.Return.of.Superman.E063.150201.720p.x265   sifa rizky
pertama kali translate.. semoga cocok  
Indonesian The.Return.of.Superman.E061.150118.720p.x265   sifa rizky
pertama kali translate.. semoga cocok  
Indonesian The.Return.of.Superman.E060.150111.720p.x265   sifa rizky
pertama kali translate.. semoga cocok 
Indonesian The Return of Superman Episode 121   Ciya
 
Indonesian The return of superman ep. 105   Rezvika
Re-upload from jojo song, edit timing for The.Return.Of.Superman.E105.151122.HDTV.H264.540p-FMS version 
Indonesian The Return Of Superman E70   ii.am
Manual translate..Please Rate!and enjoy! 
Indonesian The Return of Superman E157 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian Return.Of.Superman.E59   miss-R
Manual translated. This is my first time, sorry if it's not perfect. Thanks for riri13 and dramafever for the English subs. Hope your enjot it ^^, 
Indonesian Return of Superman ep 106   jojo song
Ini versi yg aku benahin dri sebelumnya yg sudah sya upload 
Indonesian Return of Superman E106   jojo song
Enjoy!! 
Indonesian Return Of Superman E104   iindah
 
Indonesian Return of Superman 105   jojo song
Silahkan dicomot ya... 
Indonesian 퍼맨이돌아왔다.The.Return.of.Superman.160911.E147.HDTV.NEXT-REM-SS   LunaticCHAOS
Episode 147 | Translated By Viu 
Indonesian The.Return.of.Superman.E075.150426.HDTV.H264.720p-LIMO 1   livexgamers
Enjoy! 
Spanish The Return of Superman _ 슈퍼맨이 돌아왔다 - Ep. 1 - 14 1   ale27296
Episodios 1 - 14