صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Solomon's Perjury (로몬의 위증)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Solomon's.Perjury.E07.170113.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Solomon's.Perjury.E06.170107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Solomon's.Perjury.E05.170106.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Solomon's.Perjury.E04.161224.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Solomon's.Perjury.E03.161223.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Solomon's.Perjury.E02.161217.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Solomon's.Perjury.E01.161216.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E10.170121.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E09.170120.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.720p   Duta.Shampo.Lain
http://www.ondemandkorea.com/solomons-perjury-e8.html?lang=en Want to stream? Use USA proxy. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E08.170114.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.720p-NEXT   tanpanama77
[OnDemandKorea] 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E07.170113.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.360p - 480p - 540p - 720p   Lisna_Heartstrings
By:Viki 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E06.170107.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170107   agneschoi
Viki - 100%. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E05.170106.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E04.161224.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.720p-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.720p-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E03.161223.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.720p-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.720p-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E02.161217.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2 Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.720p-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.720p-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.720p-NEXT-BarosG-LIMO   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[OnDemandKorea] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 로몬의 위증.Solomon's.Perjury.E01.161216.450p-BarosG-LIMO   riri13
[OnDemandKorea Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English solomons-perjury-e8.1484496657211.en   Duta.Shampo.Lain
http://www.ondemandkorea.com/solomons-perjury-e8.html?lang=en Want to stream? Use USA proxy. 
English Solomon's.Perjury.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]ODK 
English Solomon's.Perjury.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]ODK 
English Solomons.Perjury.E08.170114.HDTV.H264.720p-SS   Duta.Shampo.Lain
http://www.ondemandkorea.com/solomons-perjury-e8.html?lang=en Want to stream? Use USA proxy. 
English Solomon's.Perjury.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]ODK 
English Solomon's.Perjury.E05-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]ODK 
English Solomon's.Perjury.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]ODK 
English Solomon's.Perjury.E04.161224.720p-NEXT   dramasub
Latest Episodes here >>> http://kdramacool.com 
English Solomon's.Perjury.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]ODK 
English Solomon's.Perjury.E01-02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-02[360p;450p;720p]ODK 
English Solomon’s Perjury e09   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Solomon’s Perjury e08   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Solomon’s Perjury e07   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Solomon’s Perjury e06   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Solomon’s Perjury e05   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Solomon’s Perjury e04   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Solomon’s Perjury e03   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Solomon’s Perjury e02   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Solomon’s Perjury e01 v.2   kilobytes
OnDemandKorea زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Solomon.Perjury.E01-02.1080p.Webrip   orientalsubsblog
 
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 10   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 09   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam 
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 08   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 03   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Solomon's Perjury Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE10ㅡ170121ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury ep. 10 by Ayra. Sebelumnya, saya tahu subtitle saya tidak sempurna. Untuk itu, saya menerima kritik dan saran dengan terbuka, tentunya disampaikan dengan kata-kata yang baik. Namun, rate bad tanpa memberikan alasan itu bukan termasuk kritik, melainkan menjatuhkan. Jika memang tidak suka, cukup tidak mendownloadnya. Sederhana, kan? Tolong pengertiannya. Terima kasih. Enjoy. 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE09ㅡ170120ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury Ep. 09 by Ayra. Tadinya mau besok aja sekalian ngesub episode 10 karena tadi ngerapel sub Goblin 2 episode, tapi mumpung sempat, ya sudahlah digarap. Enjoy. please rate if you like. Thanks. Tolonglah, kalau nggak suka sama sub saya, nggak usah dipakai. Atau kalau ada kurangnya, beri masukan. Bukan asal rate bad aja! Kenapa sih ngerate bad tanpa alasan gitu?  
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE08ㅡ170114ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury ep. 08 by Ayra. Sorry for typo, selamat menikmat. Rate if you like. Thanks.  
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE07ㅡ170113ㅡAyra   Writer_Ayra
Yuhuu!! Terjemah manual sub Indo Solomon's Perjury by Ayra. Enjoy and please rate if you like... Oh, ya. Sama episode 1 yang belum saya upload dulu, saya gabung sekalian di sini. Thanks. 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE06ㅡ170107ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury ep. 06 by Ayra. Enjoy... Rate it if you like ❤❤ 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE05ㅡ170106ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury ep. 05 by Ayra. Capek... tadinya hampir nggak ngesub karena tadi pagi ngesub Goblin. Tapi, mumpung sempat, ngesublah. Enjoy. Please rate if you like. Thanks. 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE04ㅡ161224ㅡAyra   Writer_Ayra
Sub Indo Solomon's Perjury ep. 04 by Ayra. Translate manual, ya. Nggak yakin bisa ngesub minggu depan. Just enjoy 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE03ㅡ161223ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury ep. 3. Kalau ada kekurangan, silahkan beri saran di kolom komentar. Tlg tidak me-reshare atau mencuri subtitle kami, baik seluruh maupun sebagian. Thanks. Enjoy and please rate.  
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE02ㅡ161216ㅡAyra   Writer_Ayra
Terjemah manual Solomon's Perjury ep. 02 by Ayra. Hanya iseng, tadi mau nonton translate dulu ke sub Indo. Semoga memuaskan. Enjoy and please rate.  
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-PerjuryㅡE01ㅡ161213ㅡAyra   Writer_Ayra
Yuhuu!! Terjemah manual sub Indo Solomon's Perjury by Ayra. Enjoy and please rate if you like... Oh, ya. Sama episode 1 yang belum saya upload dulu, saya gabung sekalian di sini. Thanks. 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS10.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Vote/rate kalau suka jangan gunakan DAN RATE BAD kalau TIDAK SUKA, HARGAI kerja keras penerjemah! 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS09.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Vote/rate kalau suka jangan gunakan kalau tidak suka, hargai kerja keras penerjemah. Enjoy ^^ (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS08.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Revisi. Vote/rate kalau suka jangan gunakan kalau tidak suka, hargai kerja keras penerjemah. Enjoy ^^ (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS07.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Maaf, sub sebelumnya kehapusss! My mistake :D [vote/rate kalau suka jangan gunakan kalau tidak suka, hargai kerja keras penerjemah] Enjoy ^^ (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS06.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Credit subtitle dari viki, vote kalau suka jangan gunakan kalau tidak suka, hargai kerja keras penerjemah. Enjoy ^^ (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS05.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Subs dari viki, biasanya ODK cuma viki tumben lagi cepet rilis, enjoy ^^. Completely Perfect! Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS04.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Completely Perfect! Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS03.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Completely Perfect! Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS02.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Completely Perfect! Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. (YD) 
Indonesian 솔로몬의-위증ㅡSolomon's-Perjury-EPS01.ASMA FRUITY   asm4fru1ty
Completely Perfect! By viki. Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. (YD) 
Indonesian 솔로몬의위증---Solomon's-PerjuryㅡE.08   Laicatara
Selamat menikmati..... Silahkan beri komentar jika banyak kekurangan. terima kasih 
Indonesian 솔로몬의위증---Solomon's-PerjuryㅡE.07   Laicatara
Selamat menikmati... 
Indonesian 솔로몬의-위증--Solomon's--Perjury--EP.03 [adz88]   andas wh
enjoy n rate it, juseo!!! Sorry for typo a/ misinterpretin', blind translation, soal.y belum nonton+editin' ^_^ 
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E09.200117.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual  
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E08.140117.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual 
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E07.130117.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual  
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E06.070117.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual  
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E05.060117.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual  
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E04.241216.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual  
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E03.231216.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual  
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E02.171216.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual 
Indonesian 솔로몬의-위증-Solomon's-Perjury-E01.161216.Baalthazar   Baalthazar
terjemahan manual 
Indonesian 솔로몬의 위증ㅡSolomons.Perjury.E03.161223ㅡanyHOW!   anyhow
[ODK Ver.] Sync to all versions. Jangan re-upload atau menghapus kredit. Enjoy! Jangan lupa rate! :) 
Indonesian 솔로몬의 위증ㅡSolomons.Perjury.E02.161217ㅡanyHOW!   anyhow
[ODK Ver.] 100%. Sync to all versions. Jangan re-upload atau menghapus kredit. Enjoy! 
Indonesian 솔로몬의 위증ㅡSolomons.Perjury.E01.161216ㅡanyHOW!   anyhow
[ODK Ver.] Jangan re-upload atau menghapus kredit ya! Enjoy! 
Indonesian 솔로몬의 위증.Solomons.Perjury.E02.171216---fammyfarisa   fammyfarisa
Grammatically perfect. Manually translated. Enjoy! ;) 
Indonesian 솔로몬의 위증.Solomons.Perjury.E01.161216---fammyfarisa   fammyfarisa
Grammatically perfect. Manually translated. Enjoy! ;) 
Indonesian SolomonsPerjuryEP-07-OlehHanay-yang-mirip-raisa   Handinial
hae! ehe-he aku anak baru qaqa. nge revisi sub aja masi lama bener. maapin ye trans nya ada yang ga danta . eh betewe si So woo mati gegara apaan dah? *kepoabiez bye ka1 ka1 ! enjoy yha nontonnya. jangan serius2 pas nonton, tiati ntar tumis kangkung keluar dari bola mata :v 
Indonesian Solomon's.Perjury.E04.Pinkish Bong   Pinkishbong
Masih belajar.😊 Semoga kalian suka! Selamat menonton❤😘 
Indonesian Solomon's Perjury Episode 03   SULTAN_KHILAF
Baru belajar negsub, mohon maaf jika ada kesalah penerjemahan, penerjemahan dari teks english dari bozxphd. semoga berkenan :) 
Indonesian Solomon's Perjury E07.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
fanspage >> ShineSub Indonesia Subber Comunity || IG Group >> @SSISC || SP - EP07 
Indonesian Solomon's Perjury E06.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
Solomon's Perjury Ep6 
Indonesian Solomon's Perjury E05.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
Solomon's perjury - Ep5 
Indonesian Solomon's Perjury E04.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
Fanspage >>> ShineSub Indonesian Subber Comunitty || IG >> @SISC || Solomon's Perjury Ep4 
Indonesian Solomon's Perjury E03.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
Fanspage >>> ShineSub - Indonesian Subber Comunitty || >>> IG : @SISC || Solomon's Perjury Ep3 Enjoy Subtitle  
Indonesian Solomon s.Perjury.E02.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
#02 
Indonesian Solomon s.Perjury.E01.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
Enjoy to Subtitle Indo Solomon's Perjury (로몬의 위증) (2016) 
Indonesian Solomon s.Perjury.E01.161216.HDTV.H264.480p-SS   ShineeSub
Solomon's Perjury (로몬의 위증) E01 Enjoy Subtitle Please Rate 😁😁 
Italian Solomon's Perjury 07 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Italian Solomon's Perjury 06 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Italian Solomon's Perjury 05 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Italian Solomon's Perjury 04 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Italian Solomon's Perjury 03 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Italian Solomon's Perjury 02 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Italian Solomon's Perjury 01 ITA (로몬의 위증)   Sk311um
*REAL Italian Subs* 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. ****Thanks to Viki **** 
Korean 솔로몬의 위증 Solomon's Perjury E02 WEBRIP   SeungYeon
Ofiicial jTBC subtitle 
Korean 솔로몬의 위증 Solomon's Perjury E01 WEBRIP   SeungYeon
Ofiicial jTBC subtitle 
Malay Solomons.Perjury.E09.170120   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambah-baikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Malay Solomon's.Perjury.E08.170114   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambah-baikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Malay Solomon's.Perjury.E07.170113   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambaikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan. 
Malay Solomon's.Perjury.E06.170107   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambaikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Malay Solomons.Perjury.E04.161224   ilovemassu
UPDATE: ada sedikit pernambah baikan terjemahan. Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambaikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan. 
Malay Solomon's.Perjury.E03.161223   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambaikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Malay Solomon's.Perjury.E02.161217   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Malay Solomon's.Perjury.E01.161216   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Malay Solomon's Perjury e05   ilovemassu
Terjemahan (Eng-Malay) secara manual oleh saya sendiri. Juga terdapat penambaikan daripada sub asal. Maaf jika ada sebarang kesilapan.  
Portuguese Solomon's.Perjury.E01   BRmmp
[Viki] Tradução feita pela equipe Minions Honestos. Caso tenha erros me informe. 
Spanish 솔로몬의 위증 Solomon's Perjury E04.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 솔로몬의 위증 Solomon's Perjury E03.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 솔로몬의 위증 Solomon's Perjury E02.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 솔로몬의 위증 Solomon's Perjury E01   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/