صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Our Gab Soon (우리 갑순이 / Woori Gabsooni)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41-170121.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41.NEXT   akirasendo
VIU 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E41.HDTV.x264.360p-NEXT   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40-170121.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E40.NEXT   akirasendo
VIU 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39-170114.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38-170114.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E38.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37-170107.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E37.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36-170107.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E36.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E35-161224.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E34-161224.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 34.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33-161217.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 33.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E33.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32-161217.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 32.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E32.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31-161210.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 31.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E31.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30-161210.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 30.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E30.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29-161203.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 29.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E29.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28-161203.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 28.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E28.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 27.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26.161126.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 26.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E26   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161119.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 25.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161119.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 24.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.161112.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 23.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.161112.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.161112.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.161112.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E23.161112.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.161106.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 22.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.161106.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.161106.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.161106.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E22.161106.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E21.161105.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E20.161030.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.720p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E19.161029.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E18.161023.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E18.161023.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E18.161023.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E18.161023.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E18.161023.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E18.161023.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.720p.NEXT   WageHarris
Has no further comments.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E17.161022.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E16.161016.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E15.161015.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E14.161009.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.HDTV.x264.360p-EG   Anonymous
translated to english from kurirmalam's translation & subbed by viu. ENJOY! 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E13.161008.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E14.161009.HDTV.x264.480p-EG   Anonymous
synced for hdtv version. translated to english from kurirmalam's translation & subbed by viu. ENJOY! 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E12.161002.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E11.161001.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E10.160925.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E09.160924.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E08.160918.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E07.160917.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06.160911.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05.160910.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04.160904.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03.160903.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02.160828.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01.160827.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} - See the comments to find out where you can download the episode. 
English Our.Gab.Soon.E20-21[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.20-21[360p;450p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E17-19[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.17-19[360p;450p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E13.161008.720p-NEXT   lmaoq
All of them had parse errors, so i corrected this one. I don't own these زیرنویس xd 
English Our.Gab.Soon.E08-16[720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.08-16[720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E07[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07[360p;450p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E05-06[360p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Our.Gab.Soon.E02   Kira707
By: www.KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English Our.Gab.Soon.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Our Gap Soon e41   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e40   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e39   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e38   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e37   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e36   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e35   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e34   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e33   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e32   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e31   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e30   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e29   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e28   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e27   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e26   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e25   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e24   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e23   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e22   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e21   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e20   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e20   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e19   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e19   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e18   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e18   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e17   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e17   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e16   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e16   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e15   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e15   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e14   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e14   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e13   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e13   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e12   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e12   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e11   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e11   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e10   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e10   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e09   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e09   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e08   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e08   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e07   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e07   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e06   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e05   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e04   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e03   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e02   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e02   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Our Gap Soon e01   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Our Gap Soon e01   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E39.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.720p-NEXT   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E25.161112.HDTV.x264.360p-NEXT   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.720p-NEXT   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E24.161112.HDTV.x264.360p-NEXT   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
Farsi/Persian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E06   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E05   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E04   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E03   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E02 (تیم ترجمه بارکد)   Anonymous
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.E01 (تیم ترجمه بارکد)   Anonymous
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian 우리 갑순이 Our Gap Soon   Anonymous
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian Our Gab Soon 2016 E09   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian Our Gab Soon 2016 E08   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Farsi/Persian Our Gab Soon 2016 E07   Rahpooyan
برای دریافت زیرنویس فارسی سایر سریال ها و برنامه ها به کانال ما مراجعه فرمایید https://telegram.me/Barcodesubtitle 
Indonesian 우리ㅡ갑숭이ㅡOur.Gab.Soon.E41ㅡ170121   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41.{Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 우리ㅡ갑숭이ㅡOur.Gab.Soon.E40ㅡ170121   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40.{Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 우리ㅡ갑숭이ㅡOur.Gab.Soon.E39ㅡ170114   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39.{Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 우리ㅡ갑숭이ㅡOur.Gab.Soon.E38ㅡ170114   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36 and 38.{Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 우리ㅡ갑숭이ㅡOur.Gab.Soon.E37ㅡ170107   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}. Cuma bantu aja sekalian pas mau nonton, enjoy! 
Indonesian 우리ㅡ갑숭이ㅡOur.Gab.Soon.E36ㅡ170107   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36 and 38.{Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 우리_갑순이_Our_Gab_Soon_E09_[sehunniecofioca.wordpress.com]   oohthifa94
Jangan lupa rate :) Enjoy^^ 
Indonesian 우리_갑순이_Our_Gab_Soon_E02_[sehunniecofioca.wordpress.com]   oohthifa94
Hargai subtitle ini dengan cara memberi rate yaa! Enjoy ☺ 
Indonesian 우리_갑순이_Our_Gab_Soon_E01_[sehunniecofioca.wordpress.com]   oohthifa94
Jangan lupa rate yaa! Enjoy ☺ 
Indonesian 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E27.161126.720p-WITH-iPOP   Ipichan
Ngambil dari versi baha inggris ID riri13 komen kalau mau req Enjoy it and rate 
Indonesian 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E03.ASMAFRUITY   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami.[SL] 
Indonesian 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E02.ASMAFRUITY   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami.[SL] 
Indonesian 우리 갑숭이.Our.Gab.Soon.E01.ASMAFRUITY   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E35 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.COM 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E34 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.COM 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E33 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E32 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E31 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E30 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E29 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E28 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E27 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E26 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E23 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E22 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E21 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E20 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E19 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E18 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E17 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E16 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E15 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E14 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E13 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E12 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
FIXED. Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E11 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E10 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E09 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E08 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E07 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E06 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU synced for all versions 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E05 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU fix synced for all versions 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E04 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU 
Indonesian 우리 갑숭이 Our Gab Soon E03 [http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU 
Indonesian 우리 갑순이--Our Gab Soon E29--MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online  
Indonesian 우리 갑순이--Our Gab Soon E26--MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian 우리 갑순이--Our Gab Soon E25--MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian 우리 갑순이--Our Gab Soon E24--MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.Episode.5.   alnoviany
translate from english sub by VIU (uploaded by riri13). enjoy it! ^^,  
Indonesian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.Episode.4.   alnoviany
translate from english sub by VIU. enjoy it! ^^,  
Indonesian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.Episode.3.   alnoviany
translate from english sub by VIU. enjoy it! ^^,  
Indonesian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.Episode.2.   alnoviany
translate from english sub by kilobytes. enjoy it! ^^, 
Indonesian 우리 갑순이.Our.Gab.Soon.Episode.1.   alnoviany
translate from english sub by kilobytes. enjoy it! ^^, 
Indonesian 우리 갑순이 Our.Gab.Soon.E27.IndoSub   Redsnow_Jjang
Manual Translate I tried my best ^^ 
Indonesian Our.Gab.Soon.E38.Indonesia. By SULTAN KHILAF.id   SULTAN_KHILAF
Our Gab Soon (우리 갑순이 / Woori Gabsooni) (2016) Episode 38, Enjoy! Maaf baru upload. 
Indonesian Our.Gab.Soon.E37   ardhina
 
Indonesian Our.Gab.Soon.E36   ardhina
 
Indonesian Our.Gab.Soon.E29   ardhina
 
Indonesian Our.Gab.Soon.E28   ardhina
 
Indonesian Our.Gab.Soon.E27   ardhina
 
Indonesian Our Gap Soon Episode 6   ardhina
 
Indonesian Our Gap Soon E36 INDONESIA By SULTAN KHILAF.id   SULTAN_KHILAF
Our Gab Soon (우리 갑순이 / Woori Gabsooni) (2016) Episdoe 36>> Enjoy!! Tunggu subtitle episdoe 37 by SULTAN KHILAF 
Indonesian Our Gab Soon eps 27   Willydut
Translate Pertama.. Semoga Bagus ya 
Indonesian Our Gab Soon Episode 35   SULTAN_KHILAF
Baru belajar ngesub, mohon maaf jika ada salah dalam penerjemahan karena ada beberapa kalimat yang kurang paham, semoga berkenan:) Mohon maaf format nya masih .txt, karena lupa di edit ke .srt tadi 
Indonesian Our Gab Soon Episode 28   meilisawindy
 
Indonesian Our Gab Soon Episdode 35 FIX   SULTAN_KHILAF
Perbaikan dari sebelumnya, perbaikan terjemahan yang kurang tepat dan dialog 200-270 yang hilang. semoga bagus. Tolong Rate nya ya kalau bagus:) 
Portuguese Our.Gap.Soon.16   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.15   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.14   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.13   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.12   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.11   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.10   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.09   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.08   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.07   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.06   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.05   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.04   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.03   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.02   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe. 
Portuguese Our.Gap.Soon.01   BRmmp
[Viki] Traduzido pela Equipe Solim no Viki. Caso tenha erros, me informe.