صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Oh My Geum Bi (My Fair Lady / 오마이금비)

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-NEXT   al-shaba7
 
English 오마이금비-Oh.My.Geum-Bi.E16.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비-Oh.My.Geum-Bi.E16.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비-Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비-Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO FINAL EPISODE   SA143
VIU 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.END.170111.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions . ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
viu  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.170105.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
viu 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.170104.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.161228.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.161222.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
viu 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.161221.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10.161215.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09.161214.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08.161208.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.Next   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07.161207.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06.161201.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05.161130.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04.161124.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03.161123.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02.161117.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi..XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E07.161207.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E06.161201.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E05.161130.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E04.161124.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E03.161123.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E02.161117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English Oh.My.Geum-Bi.E15   SA143
viu  
English Oh.My.Geum-Bi.E14   SA143
viu 
English Oh.My.Geum-Bi.E11   SA143
viu 
English Oh.My.Geum-Bi.E10   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English Oh.My.Geum-Bi.E09   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English Oh.My.Geum.Bi.E16.END[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.16.END[360p;450p;720p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E14-15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14-15[360p;450p;720p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]Dramafever 
English Oh.My.Geum.Bi.E11-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]Dramafever 
English Oh.My.Geum.Bi.E10.161215.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
DramaFever 
English Oh.My.Geum.Bi.E09-10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-10[360p;450p;720p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E09.161214.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
DramaFever 
English Oh.My.Geum.Bi.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]Dramafever 
English Oh.My.Geum.Bi.E05-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E04[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p;1080p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Oh.My.Geum.Bi.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Oh My Geum Bi episode 16   SA143
VIU 
English Oh My Geum Bi Episode 1   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English Oh My Geum Bi e16 end   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e15   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e14   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e13   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e12   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e11   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e10   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e09   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e08   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Oh My Geum Bi e07   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Oh My Geum Bi e06   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e05   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e04   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e03   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e02   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Oh My Geum Bi e01   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Oh My Geum Bi [K-Drama] (2016) e01- e16 end   kilobytes
Oh My Geum Bi [K-Drama] (2016) e01- e16 end, VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Oh My Geum Bi - تریلر 1   gabbyu
[VIKI] 
English 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
SUBTITLES BY VIU N SYNC BY SA143  
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 오마이금비.Oh.My.Geum.Bi.E01.161116.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
Farsi/Persian Oh.My.Geum-Bi.E11   ariyana-m
هر گونه نظر و انتقاد درباره ی کیفیت ترجمه و زیرنویس از طریق : mohammadi.ariyana@yahoo.com 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e10.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e10.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e10.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e10.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e09.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e09.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e09.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e09.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e08.720p   DLBR
shishin sub  
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e08.540p   DLBR
shishin sub  
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e08.360p   DLBR
shishin sub  
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e08.1080p   DLBR
shishin sub  
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e07.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e07.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e07.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e07.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e06.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e06.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e06.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e06.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e05.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e05.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e05.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e05.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e04.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e04.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e04.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e04.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e03.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e03.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e02.720p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e02.540p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e02.360p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian oh.my.geum.bi.e02.1080p   DLBR
shishin sub 
Farsi/Persian Oh My Geum-Bi Episode 01   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E15ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. EPISODE 14 & 15. Please rate if you like the subtitle. Maaf kemungkinan besar untuk episode terakhir '16' tidak di update karena ada urusan pribadi. Thank's for using my subtitle. See you~ 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E14ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. EPISODE 14 & 15. Please rate if you like the subtitle. Maaf kemungkinan besar untuk episode terakhir '16' tidak di update karena ada urusan pribadi. Thank's for using my subtitle. See you~ 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E13ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E12ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E11ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E10ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E09ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E08ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E07ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E06ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle. 
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E05ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle.  
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E04ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle.  
Indonesian 오마이금비ㅡOh-My-Geum-Bi-E03ㅡFantasyThreeShare   misterkey
Manual Translations and Listening By ☆F3S☆. Please rate if you like the subtitle.  
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E16.END.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Terjemah manual Oh My Geum Bi episode terakhir oleh Ayra. Terima kasih untuk yang sudah setia menggunakan subtitle dari kami. Sampai jumpa di proyek terbaru selanjutnya : Sensitive Boss / Introvert Boss dan (kemungkinan) Defendant. Sorry for typo and another mistake. Enjoy. Regards, Ayra & Dita.  
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E15.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
OMG E15. Not so perfect but I hope you enjoy it. Episode 16 tayang minggu depan, ya. Please rate if you like. 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E14.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
OMG E14 By Ayra. Enjoy and rate if you like it. 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E13.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Sub-indo OMGB ep. 13 by Ayra. Anyway, sedikit soal Solomon's Perjury. Engsubnya memang lama keluarnya. Sekitar 2-3 hari setelah tayang di Korea. Maka itu, saya pun baru bisa menerjemahkannya setelah engsub keluar. FYI, sejauh ini yang bisa menerjemahkan langsung dr Korea ke Indo itu tim DSS_Indo. So, please jangan memburu-buru untuk indosubnya. Mohon pengertiannya.  
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E12.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
OMG EP12. Enjoy, rate and sorry for the mistakes! 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E11.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
OMG EP11. Enjoy, rate and sorry for the mistakes! 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E10.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Sub Indo Oh My Geum Bi ep. 10 by Ayra. Manual translate and hearing, ya. Maaf kalau banyak typo, karena agak ngantuk. Anyway, please ya, tolong jangan sembarangan nyuri subtitle orang lain. Sok ngaku ngesub sendiri, padahal nyuri. Hargai kerja keras penerjemah. Kalau nggak bisa ngesub, tolong belajar dulu. WARNING BANGET BUAT USER "Dr. White" yang doyan nyuri sub orang lain.  
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E09.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Sub Indo Oh My Geum Bi ep.09, manual translate and hearing by Ayra. Enjoy and please rate it.  
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E08.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
OMG E08 manually translated by Dita Safitri. Don't forget to visit our site piopioo.com for entertainment stuffs. Enjoy and rate please. 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E07.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Terjemah manual Oh My Geum Bi ep. 07 by Ayra By the way, belakangan ini marak kasus pencurian subtitle. Mohon untuk tidak melakukannya, karena kami tidak segan untuk melapor pada admin penanggung-jawab agar pelakunya di-banned. Hargai kerja keras penerjemah, ya. Enjoy, and please rate if you like it. 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E06.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
OMG E06 by Dita Safitri Dont forget to visit piopioo.com for entertaintment contents! 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E05.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Terjemah manual Oh My Geum Bi ep. 05 by Ayra. Urrghh... nggak ngerti sama mamanya Sil La ini. Jahat banget mulutnya. Udah tua juga. Enjoy. Rate it if you like it. Visit Piopioo.com for entertainment content. 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E04.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Terjemah manual Oh My Geum Bi episode 04 by Ayra. Enjoy. And please rate if you like it. 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E03.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
Sebenarnya hari ini jadwal Ayra, dia udah ngesub sampai menit ke-55 tapi mati lampu jadi saya sub ulang dari awal jam 9 tadi. Maaf lama dan maaf kalau banyak typonya. Enjoy! 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E02.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
Oh My Geum Bi EP02. Duh makin jatuh cinta sama chemistry Hwi Chul-Geum Bi.  
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E02.161117.HDTV.H264.720p-SS   Equ1n0x
Subtitle by VIU 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E01.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Manual translate Oh My Geum Bi ep. 01 by Ayra. Sebenarnya lagi pengen vakum ngesub, tapi nonton Geum Bi ini langsung jatuh cinta sama chemistry Oh Ji Ho n Geum Bi.... mereka adorable banget. Happy watching, guys. Enjoy.... 
Indonesian 오마이금비--Oh My Geum Bi--E01.161116.HDTV.H264-SS   Equ1n0x
Sub by VIU 
Indonesian Oh.My.Geum-Bi.E14.Indonesia.by Sultan Khilaf   SULTAN_KHILAF
Oh My Geum Bi (My Fair Lady / 오마이금비) (2016) Episdoe 14 >> Kisah yang sedih. mohon maaf jika ada salah penerjemahan karena terbatasnya waktu. Jangan mengkomersilkan atau menrubah subtitle tanpa izin. Enjoy! by [SULTAN_KHILAF] 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 9   apipNewbie
super late, happy watching :) 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 8   apipNewbie
happy watching ^^ 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 7   apipNewbie
happy watching ^^ 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 16   apipNewbie
Thank you... kayaknya bakal nonton ulang deh hihi see you in the next drama :) 
Indonesian Oh My Geum Bi episode 15   apipNewbie
inget One Litter of Tears... :( Happy watching, yeorobuuun ^^  
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 14   apipNewbie
Makin menjadi :( Thanks for using my sub 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 13   apipNewbie
^^ 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 12   apipNewbie
I can't stop crying, can't stop laughing can't stop smiling ^^ happy watching.... 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 11   apipNewbie
Geum Bi_aaa T_T... Have a nice day ... 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 10   apipNewbie
super late, happy watching :) 
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 06 720P NEXT   domeh
QC PASSED & NO GOGON TRANSLATOR Jakarta, 2 Desember 2016  
Indonesian Oh My Geum Bi Episode 02   domeh
Jakarta, 29 November 2016 
Indonesian Oh My Geum Bi Ep 6   apipNewbie
happy watching ^^ visit my blog vivacapolo.wordpress.com 
Indonesian Oh My Geum Bi Ep 05   apipNewbie
enjoy ^^, this my first sub. 
Indonesian My Fair Lady Episode 01   domeh
Harap berikan rate kalau anda suka terjemahan ini. - Jakarta, 28 November 2016. 
Indonesian My Fair Lady (Oh My Geum Bi) - 03 720p NEXT   domeh
QC Passed Jakarta 1 Desember 2016 www.indofiles.web.id 
Indonesian My Fair Lady (Oh My Geum Bi) - 02 720p NEXT   domeh
Jakarta 1 Desember 2016 www.indofiles.web.id 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E16.FIN.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E15.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E14.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E13.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E12.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E11.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E10   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E09   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E08   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E07   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E06   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E05   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E04   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E03   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E02   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 오마이금비.Oh.My.Geum-Bi.E01   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/