صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Night Light (불야성 / 不夜城)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Night.Light.E07.161212.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Night.Light.E06.161206.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Night.Light.E05.161205.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Night.Light.E04.161129.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Night.Light.E03.161128.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Night.Light.E02.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Night.Light.E01.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 불야성.Night.Light.E17.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E16.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E16.170110.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 불야성.Night.Light.E16.170110.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E15.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E15.170109.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E15.170109.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E14.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E14.170103.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E13.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E13.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E13.170102.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E13.170102.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E12.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E12.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E12.161227.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E12.161227.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E11.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E11.161226.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E11.161226.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E10.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E10.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E10.161220.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English 불야성.Night.Light.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   BuddyJ
DarkSmurfSub Version-Synced for episode 09 
English 불야성.Night.Light.E09.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.720p-NEXT-RAiN-ENT-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E09.161219.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E09.161219.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control 
English 불야성.Night.Light.E08.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control 
English 불야성.Night.Light.E08.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E08.161213.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E08.161213.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 
English 불야성.Night.Light.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 
English 불야성.Night.Light.E07.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   BuddyJ
DarkSmurfSub Version-Synced for episode 07 
English 불야성.Night.Light.E07.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E07.161212.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E07.161212.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub / final version a/c to fansub 
English 불야성.Night.Light.E06.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E06.161206.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E06.161206.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E05.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E05.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E05.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   BuddyJ
DarkSmurfSub Version-Synced for episode 05 
English 불야성.Night.Light.E05.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E05.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E05.161205.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E05.161205.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E04.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E04.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E04.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E04.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E04.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E04.161129.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E03.Next   akirasendo
[DarksMurfsub] by http://www.darksmurfsub.com/forum/ 
English 불야성.Night.Light.E03.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E03.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E03.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English 불야성.Night.Light.E03.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.161128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E03.161128.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version - Perfect] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E03.161128.720p.HDTV.H264.480p-SS   BuddyJ
[DARKSMURF version-Synced for episode 03 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Perfectly Fans Translated and QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E02.161122.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E02.161122.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 불야성.Night.Light.E01.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 good quality  
English 불야성.Night.Light.E01.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 good quality  
English 불야성.Night.Light.E01.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.720p-NEXT-RAiN-ENT   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 불야성.Night.Light.E01.450p-BarosG-LIMO   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.161121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.HDTV.x264.360p-NEXT   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[DarkSmurfSub Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1.Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 불야성.Night.Light.E01.161121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.720p-NEXT-RAiN-ENT   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.161121.450p-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] 100% Fans Translated / 100% Final QC Edited. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 불야성.Night.Light.E01.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DarkSmurfSub] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English Night.Light.E3   SA143
[ good quality ] SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143  
English Night.Light.E17   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English Night.Light.E16   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English Night.Light.E15   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English Night.Light.E14   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English Night.Light.E11   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English Night.Light.E09   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control  
English Night.Light.E08   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 100.00% ELITE TEAM Final Quality Control 
English Night.Light.E07   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub 
English Night.Light.E01-02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-02[360p;450p;720p]DarkSmurfSub 
English Night.Light.E01   SA143
SUBS BY DarkSmurfSub / SYNC SA143 good quality  
English Night Light Episode 9   dramasub
Latest Episodes here >>> http://kdramacool.com 
Farsi/Persian 불야성.Night.Light.E05(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 불야성.Night.Light.E04(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 불야성.Night.Light.E03(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 불야성.Night.Light.E02(barcode)   Anonymous
کانال ما: @barcodesubtitle 
Farsi/Persian 불야성.Night.Light.E01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 불야성.Night.Light.E01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian Night.Light.E09   ZaHra_A
@Bia2kore_زیرنویس اختصاصی بیا تو کره 
Farsi/Persian Night.Light.E08   ZaHra_A
@Bia2kore_زیرنویس اختصاصی بیا تو کره 
Farsi/Persian Night.Light.E07   ZaHra_A
@Bia2kore_زیرنویس اختصاصی بیا تو کره 
Farsi/Persian Night.Light.E06   ZaHra_A
@Bia2kore_زیرنویس اختصاصی بیا تو کره 
Farsi/Persian Night.Light.E05   ZaHra_A
@Bia2kore_زیرنویس اختصاصی بیا تو کره 
Indonesian 불야성-Night-Light-Episode-02   giandra sugianto
Night Light #02 
Indonesian 불야성-Night-Light-Episode-01   giandra sugianto
Night Light #01 
Indonesian 불야성.Night Light.E12-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 불야성.Night Light.E11-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E10-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E09-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E08-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E07-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E06-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E05-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E04-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E03-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E02-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 불야성.Night Light.E01-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian Night.Light.E16.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) Episode 16, ENJOY! Jangan lupa rate setelah download ya, itu bukti kalian menghargai yang buat sub:), by SULTAN KHILAF 
Indonesian Night.Light.E15.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) Episode 15, ENJOY! Jangan Lupa kasih rate ya:), hargai yang ngesub, terimakasih. by SULTAN KHILAF 
Indonesian Night.Light.E14.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) Episdoe 14, Enjoy! Maaf baru bisa buat subtitle dan upload karena banyak acara beberapa hari ini, semoga cocok :) 
Indonesian Night.Light.E13.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) Episode 13, ENJOY! Diterjemahkan dari Subtitle English by DarkSmurfSub>>> Tunggu Subtitle Episode 14 by SULTAN KHILAF 
Indonesian Night.Light.E12.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Re-Upload Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) Episode 12 >> Perbaikan dari upload sebelumnya karena ada sedikit Typo diawal, semoga cocok 
Indonesian Night.Light.E12.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) Episode 12 Sbtitle Indonesia>> Enjoy! Mohon maaf kalau ada typo dan terjemahan yang kurang bisa dipahami karena terjemahan di awal manual listening dari bahasa Korea dan dilanjutkan dengan Terjemahan Bahasa Inggirs. ||| Tunggu subtitle Episode 13-14 bY [SULTAN KHILAF] 
Indonesian Night.Light.E11.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성) (2016) Episode 11>> ENJOY!. Maaf jika ada yang tidak pasa. Terjemah dari Subtitle English by DarkSmurfSub Version - Perfect] 
Indonesian Night.Light.E11.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성) (2016) Episode 11>> ENJOY!. Maaf jika ada yang tidak pasa. Terjemah dari Subtitle Englis. 
Indonesian Night.Light.E10.INDONESIA.BY SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
Night Light (불야성 / 不夜城) (2016) EPISODE 10>> SEMAKIN SERU CERINTANYA, SEMOGA BAGUS. MOHON MAAF ADA KESALAHAN TULISAN DAN TERJEMAHAN KARENA BANYAK KATA ISTILAH YANG KURANG PAHAM. ENJOY:) Terjemah dari subtitle English [DarkSmurfSub Version - Perfect] 
Indonesian Night.Light.E09.161219.720p-NEXT   fairbee
Sedikit perbaikan teks di menit 28. Mohon maaf bila edit sendiri tanpa izin. Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo