صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

General and I (A Lonesome Fragrance Waiting to Be Appreciated / 孤芳不自赏)

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English General and I ep 20   a_mi
sub by dramafever 
English General and I ep 19   a_mi
sub by dramafever 
English General and I ep 18   a_mi
sub by dramafever 
English General and I ep 17   a_mi
sub by dramafever 
English General and I - E28   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E27   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E26   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E25   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E24   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E23   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E22   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E21   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E16   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E15   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E14   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E13   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E12   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E11   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E10   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E09   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E08   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E07   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E06   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E05   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E04   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E03   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E02   Shinigami01
DramaFever Ver. 
English General and I - E01   Shinigami01
DramaFever Ver. 
Farsi/Persian General.and.I.E13.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E12.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E11.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E10.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E09.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E08.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E07.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E06.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E05.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E04.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E03.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا @ برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید  
Farsi/Persian General.and.I.E02.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا (برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید)  
Farsi/Persian General.and.I.E01.WEBRip.KOreanFa   KOreanFaTeaM
ارائه ای از تیم ترجمه کره فا (برای حمایت از ما لطفا این سریال را از رسانه کره فا دنبال نمایید)