صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요)

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by NanaSubs] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by NanaSubs] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by NanaSubs] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21.NEXT   akirasendo
VIU 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20.NEXT   akirasendo
VIU 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17.NEXT   akirasendo
 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16.170107.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E15.170101.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12-161218.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E12.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E11-161217.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10-161211.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E10.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09-161210.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E09.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08-161204.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E08.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07-161203.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E07.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06.161127.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E06   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.HDTV.x264.360p-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.take.Care.of.You.E05.161126.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E05   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04.161120.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E04   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161119.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113. 720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113. 720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E02.161113. 1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E01.161112. 720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E21[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.21[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E20[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.20[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-19[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.18-19[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.take.Care.of.You.E05-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-12[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Father, I’ll Take Care of You e21   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e20   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e19   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e18   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e17   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e16   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e15   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e14   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e13   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e12   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e11   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e10   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e09   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e08   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e07   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e06   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e05   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes 
English Father, I’ll Take Care of You e04   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e03   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e02   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father, I’ll Take Care of You e01   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.720p-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.720p-NEXT-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
English 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E03.161113.450p-BarosG-LIMO   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode. 
Farsi/Persian Father, I'll Take Care of You EP 7 [FILM2DL.IN]   FILM2DL.IN
ترجمه ی سایت فیلم تو دی ال سایت دوم ما : سیتی سریال FILM2DL.IN CITY3RIAL.IR مترجم : بهار  
Farsi/Persian Father I_ll Take Care of You E04   bia2korea
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore 
Farsi/Persian Father I_ll Take Care of You E03   bia2korea
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore  
Farsi/Persian Father I_ll Take Care of You E02   bia2korea
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore  
Farsi/Persian Father I_ll Take Care of You E01   bia2korea
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore  
Farsi/Persian Father I Will Take Care Of You.E06.@SeriesManiac   Seriesmaniac
Series Maniac ترجمه ی اختصاصی دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای کانال ما را در تلگرام دنبال کنبد @SeriesManiac 
Farsi/Persian Father I_ll Take Care of You E05   bia2korea
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore  
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E21-170122   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 21. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E20-170121   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E19-170115   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E18-170114   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}  
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E17-170108   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}. 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E16-170107   anyhow
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions}. Kebetulan aja mau nonton maraton, enjoy! 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E14-161225.720p-NEXT   Kang_Hari
Diterjemahkan oleh viu.com  
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father.I'll.Take.Care.of.You.E13-161224.720p-NEXT   Kang_Hari
Diterjemahkan oleh viu.com 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E17   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E15   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E14   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E13   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E12-[http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E12   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E11-[http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E11   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E10   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E09   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E08   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E07   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E06   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E05   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E04   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E03   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E01   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요) episode 8   Willydut
Semoga Bagus. Mohon Rate nya ya 
Indonesian Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요) (2016) Episode 13   SULTAN_KHILAF
Father, I'll Take Care of You (아버님 제가 모실게요) (2016) Episode 13 Semoga berkenan, Tolong ratenya ya:) 
Indonesian Father I'll Take Care of You E15 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | MSD 
Indonesian Father I'll Take Care of You E14 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV |  
Indonesian Father I'll Take Care of You E10 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | http://www.myserialdrama.com/play/series/63913-Nonton-Father-Ill-Take-Care-of-You-Episode-10 
Indonesian Father I'll Take Care of You E09 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | http://www.myserialdrama.com/play/series/99302-Nonton-Father-Ill-Take-Care-of-You-Episode-9 
Indonesian Father I'll Take Care of You E07 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online  
Indonesian Father I'll Take Care of You E06 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian Father I'll Take Care of You E05 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian Father I'll Take Care of You E04 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian Father I'll Take Care of You E03 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online  
Indonesian Father I'll Take Care of You E02 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Visit MySerialDrama.com for Thanks. 
Indonesian Father I'll Take Care of You E01 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Visit MySerialDrama.com for Thanks. 
Indonesian 아버님 제가 모실게요.Father I'll Take Care of You.E16   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian Father I'll Take Care of You E13 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | maaf lama + kemarin tidak upload:)  
Romanian Father.I'll.Take.Care.of.You.E16-17[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.16-17[360p;450p;720p]VIU