صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E15.161223.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E14.161217.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E13.161216.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E12.161210.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E11.161209.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E10.161203.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E09.161202.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E08.161126.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E07.161125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E06.161119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E05.161118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E04.161112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E03.161111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E02.161105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지지.Entourage.E01.161104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by AsiaWorldTeam] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 안투라지Entourage.E16-E01.COMPLETE.720p.NEXT   CAPA
Asia World Team | الترجمة مقدمة من فريق http://asiaworldteam.blogspot.com/2016/11/entourage-0016.html 
Arabic Entourage.E12.161210.720p.NEXT   ZIICOO
 
Chinese BG code Entourage.E01-16.END.HDTV.x264-AREA11.cht   klseklse
cht (srt) 
Chinese BG code Entourage.E01-16.END.HDTV.x264-AREA11.cht   klseklse
cht (ass) 
Chinese BG code Entourage.E01-16.END.HDTV.x264-AREA11.chs   klseklse
chs (srt) 
Chinese BG code Entourage.E01-16.END.HDTV.x264-AREA11.chs   klseklse
chs (ass) 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지-Entourage.E01-E16.END.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E16.END.161224.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.720p-WEBRIP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E15.161223.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E14.161217.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.720p-WEBRIP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E13.161216.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E12.161210.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E11.161209.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.720p-WEBRIP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E10.161203.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.720p-WEBRIP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E09.161202.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E08.161126.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E07.161125.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E06.161119.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E05.161118.450p-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E04.161112.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E03.161111.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E02.161105.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지지.Entourage.E01.161104.450p-BarosG-LIMO   riri13
[VIU Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 안투라지-Entourage.S01.E01-E16.2016.720p.HDTV-NEXT   jaesun
The Complete Season 
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E16.END.161224.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.720p-WEBRIP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E15.161223.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E14.161217.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.720p-WEBRip   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E13.161216.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E12.161210.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E11.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.720p-WEBRip   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E10.161203.360p-Ernie   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions.  
English 안투라지-Entourage.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.720p-WEBRip   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E09.161202.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.720p-NEXT-PURE-Lopa-Tow   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E09.161202.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. 
English 안투라지-Entourage.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E08.161126.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.161126.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[VIU] Various Versions. Fixed Common Errors. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: Removed extra dialogues to sync well in this release.  
English 안투라지-Entourage.E08.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E07.161125.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161125.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161125.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161125.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161125.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161125.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161125.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIU] Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release. 
English 안투라지-Entourage.E07.161119.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E07.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E06.161119.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release.  
English 안투라지-Entourage.E06.161119.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release.  
English 안투라지-Entourage.E06.161119.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: Remove extra dialogues to sync well with this release.  
English 안투라지-Entourage.E06.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E05.161119.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E05.161118.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E05.161118.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지-Entourage.E05.161118.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지-Entourage.E05.161118.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지-Entourage.E05.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E04.161112.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E04.161112.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지-Entourage.E04.161112.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지-Entourage.E04.161112.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions.*NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지-Entourage.E04.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 안투라지-Entourage.E03.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E03.161111.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE* Please relabel the date to "161111" when you downloaded the file itself. Made a mistake on the date 
English 안투라지-Entourage.E03.161111.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. Also, please relabel the date to "161111" when you downloaded the file itself. Made a mistake on the date 
English 안투라지-Entourage.E03.161111.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. Also, please relabel the date to "161111" when you downloaded the file itself. Made a mistake on the date 
English 안투라지-Entourage.E03.161111.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. Also, please relabel the date to "161111" when you downloaded the file itself. Made a mistake on the date 
English 안투라지-Entourage.E03.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 안투라지-Entourage.E02.161105.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.x264.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E02.161105.HDTV.x264.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT version. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E02.161105.HDTV.x264.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT version. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E02.161105.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.HDTV.x264.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT version. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E02.161105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E02.161105.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle  
English 안투라지-Entourage.E01.161104.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.HDTV.x264.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] Ripped and sync by riri13. Corrections by me. Fixed Common Errors 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.HDTV.x264.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] Ripped and sync by riri13. Corrections by me. Fixed Common Errors 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.HDTV.x264.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] Ripped and sync by riri13. Corrections by me. Fixed Common Errors 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRip version. Can be synced with re-encoded versions 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지-Entourage.E01.161104.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.The.Beginning.E00.161028.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle 
English 안투라지.Entourage.KR.The.Beginning.E00.161028.x264.720p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. *NOTE*: The introduction footage was missing on this release so, that part is removed so that it could sync well. Can be resynced with re-encoded versions. 
English 안투라지.Entourage.KR.The.Beginning.E00.161028.x264.450p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. *NOTE*: The introduction footage was missing on this release so, that part is removed so that it could sync well. Can be resynced with re-encoded versions. 
English 안투라지.Entourage.KR.The.Beginning.E00.161028.HDTV.x264.360p-NEXT   gabbyu
[VIU] NEXT versions. *NOTE*: The introduction footage was missing on this release so, that part is removed so that it could sync well. Can be resynced with re-encoded versions. 
English 안투라지.Entourage.KOR.E04.161112.x264.1080p-DWBH   gabbyu
[VIU] 1080p-DWBH versions. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version. 
English 안투라지.Entourage.KOR.E03.161111.x264.1080p-DWBH   gabbyu
[VIU] 1080p-DWBH versions. Can be synced with re-encoded versions. *NOTE*: There were extra scenes/dialgoues were included from VIU's source so, these were removed and some are retimed to sync well in this release. If you want the extra scenes, please get the WEBRIP version.  
English 안투라지.Entourage.KOR.E02.161104.x264.1080p-DWBH   gabbyu
[VIU] DWBH-1080p version. Fixed Common Errors. Can be resynced with rencoded versions. 
English 안투라지.Entourage.KOR.E01.161104.x264.1080p-DWBH   gabbyu
[VIU] DWBH-1080p version. Ripped and resynced by riri13. Fixed Common Errors. Can be resynced with rencoded versions. 
English 안투라지 앞터V.Entourage.KOR.VLive.Early.Interview.161027-WEBRIP   gabbyu
[VLIVE] Subtitles from http://www.vlive.tv/video/15763. Fixed Common Errors 
English 안투라지 더 비기닝.Entourage.KR.E00.The.Beginning.161028.1080p-DWBH   gabbyu
[VIU] With introduction footage. Can be resynced with re-encoded versions. 
English 안투라지 더 비기닝.Entourage.KOR.The.Beginning.161028.720p-WEBRIP   gabbyu
[VIU] WEBRIP version. Can be resynced with re-encoded versions 
English Entourage.E15-16 END[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15-16 END[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
E14[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E11-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E05-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Entourage e16 end   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e15   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e14   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e13   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Entourage e12   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Entourage e11   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Entourage e10   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Entourage e09   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Entourage e08   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes 
English Entourage e07   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes 
English Entourage e06   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e05   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e04   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e03   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e02   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Entourage e01   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Entourage [K-Drama] (2016) e01- e16 end   kilobytes
Entourage [K-Drama] (2016) e01- e16 end, VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English [ENG/KOR SUB] 160706 MTV Idols of Asia 엠버 AMBER cut on ACTING in Entourage Korea 안투라지 드라마 연기 참여 인터뷰.mp4   gabbyu
English Only. Subtitle from: https://www.youtube.com/watch?v=TqyxT4eiyNk  
Farsi/Persian 안투라지.Entourage.E01(تیم پارادوکس)   PaRaDoX_TeaM
تیم ترجمه پارادوکس @paradox_persiansub 
Farsi/Persian 안투라지.Entourage.E01(تیم پارادوکس)   PaRaDoX_TeaM
تیم ترجمه پارادوکس @paradox_persiansub 
Farsi/Persian Entourage.E15.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E14.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E13.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E12.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E11.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E10.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E09.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E08.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E07.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E06.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E05.PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E04-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Entourage.E03-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Entourage.E02-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Entourage.E01-PerSub(@arirangfa_channel)   arirangfa
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Entourage.E01.PersianSub.SeriesManiac   Seriesmaniac
 
Farsi/Persian Entourage Episode Special   Persian Dream Team
➤ Dangsu- Nasrin- Jullieta- DoNyA @persiandreamteam  
Farsi/Persian Entourage Episode 16   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 15   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 14   Persian Dream Team
➤ ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 13   Persian Dream Team
➤ DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 12   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 11   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 10   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 09   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 08   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 07   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 06   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 05   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 04   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandreamteam 
Farsi/Persian Entourage Episode 03   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 02   Persian Dream Team
➤ DoNyA - ghasadak @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 01   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage Episode 00 - 16 END   Persian Dream Team
➤ ghasadak - DoNyA @persiandream  
Farsi/Persian Entourage 2016 E15 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E14 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E13 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E12 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E11 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E10 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E09 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا  
Farsi/Persian Entourage 2016 E08 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E07 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E06 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E05 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E04 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E03 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E02 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Farsi/Persian Entourage 2016 E01 720p X265 WebRip   Rahpooyan
هماهنگ سازی+کمی تغییرات زیرنویس آریرانگفا 
Indonesian 안투라지-Entourage.Eps.14 [By PatrickStar]   PatrickStar
Manual Translate ^^ Enjoy! 
Indonesian 안투라지-Entourage.Eps.12 [By PatrickStar]   PatrickStar
Manual Translate ^^ Enjoy! 
Indonesian 안투라지-Entourage.Eps.11 [By PatrickStar]   PatrickStar
Manual Translate ^^ Enjoy! 
Indonesian 안투라지-Entourage.E10 - MySerialDrama.com   MSD
VIU Version | Perfectly synced HDTV | Kunjungi MySerialDrama.com yang suka Nonton Online 
Indonesian 안투라지-Entourage.E09.161202-Yudha5   yudha5
Terjemahan subtitle oleh Yudha5... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate ^_^ ❤❤❤ 
Indonesian 안투라지-Entourage.E08.161126-Yudha5   yudha5
Terjemahan subtitle oleh Yudha5... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate ^_^ ❤❤❤ 
Indonesian 안투라지-Entourage.E07.161125-Yudha5   yudha5
Terjemahan subtitle oleh Yudha5... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate ^_^ ❤❤❤ 
Indonesian 안투라지-Entourage.E06.161119.Yudha5(Reupload)   yudha5
Reupload Episode 6. Terjemahan subtitle oleh Yudha5... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate ^_^ ❤❤❤  
Indonesian 안투라지-Entourage.E06.161119.Yudha5   yudha5
Terjemahan manual subtitle oleh Yudha5... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate ^_^ ❤❤❤ 
Indonesian 안투라지-Entourage.E05.WEBRip.x264.AAC.720p-VIU   genobnk
Subtitle by VIU | Visit http://IDFL.me for Entourage.E05.WEBRip.x264.AAC.720p-VIU 
Indonesian 안투라지-Entourage.E05.161118.yudha5   yudha5
sorry...too late Enjoy ^_^ 
Indonesian 안투라지-Entourage.E04.161112.yudha5   yudha5
Terjemahan manual subtitle oleh Yudha5... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate ^_^ ❤❤❤ 
Indonesian 안투라지-Entourage.E03.161111.yudha5   yudha5
not mine. edited & resync for re-encoded version from webrip enjoy & rate plis.... 
Indonesian 안투라지-Entourage.E01.161104-baekdpotato   baekdpotato
Translated by @baekdpotato. Please enjoy and rate!❤️ 
Indonesian 안투라지—Entourage E02 - by. nuneLymee   nuneLymee
Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤ 
Indonesian 안투라지—Entourage E01 - by. nuneLymee   nuneLymee
Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤  
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E16.END.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: f4r1du5m4n || Visit my blog in: http://subindofaridusman.blogspot.com || Or my fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs || This is final episode. Goodbye to all cast drama Entourage, this is a support to Jo Jin Woong and Lee Dong Hwi || Thanks to using my subs, see you on the next projects  
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E15.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: f4r1du5m4n || Visit my blog in: http://subindofaridusman.blogspot.com || Or my fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E14.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E13.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E12.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E11.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E10.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E09.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E08.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E07.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E06.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E05.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E04.HDTV-NEXT-revised   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E04.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E03.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com || LIKE My new Fanpage in: http://www.facebook.com/FU.Indo.Subs  
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E02.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com 
Indonesian 안투라지.tvN_Entourage.E01.HDTV-NEXT   f4r1du5m4n
Diterjemahkan Oleh: @faridusman94 || Visit my other sub in my blog at: http://subindofaridusman.blogspot.com  
Indonesian 안투라지.Entourage.E03.WEBRIP-VIU   tanpanama77
Subtitle by VIU. Hanya cocok untuk versi webrip bukan HDTV. Untuk Video bisa streaming langsung di VIU.COM 
Indonesian 안투라지.Entourage.E02.WEBRIP-VIU   tanpanama77
Subtitle by VIU. Hanya cocok untuk versi webrip bukan HDTV. 
Indonesian 안투라지.Entourage.E01.WEBRIP-VIU   AzH
Subtitle by VIU. Hanyc cocok untuk versi webrip bukan HDTV. 
Indonesian 안투라지 Entourage Episode-16 END   LiakapriLiaEXO
Episode Terakhir YongBin dan Kawan kawan, Selamat menonton ❤️ 
Indonesian 안투라지 Entourage Episode 15   LiakapriLiaEXO
Detik detik terakhir bersama YongBin dan Kawan kawan, Selamat menonton ❤️ 
Indonesian Entourage.The.Beginning.E00.161028.HDTV.x264.360p-NEXT   tanpanama77
Sub by viu.com 
Indonesian Entourage.E02.161105.720p-SS-NEXT-[http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com *Note: FIX Sync 
Indonesian Entourage.E01.161104.720p-SS-NEXT-[http://www.dramakoreaindo.com/]   KURIRMALAM
Subtitles by VIU.Com